news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดย ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าพนักงานสาธารณะสุข รุ่นที่10 ให้เป็นวิทยากรบรรยาย วิชาวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ หมวดวิชาเสริม

วันที่ 25 มกราคม 2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดย ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าพนักงานสาธารณะสุข รุ่นที่10 ให้เป็นวิทยากรบรรยาย วิชาวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ หมวดวิชาเสริม ผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าพนักงานสาธารณะสุข ที่มาจาก อบต. อบจ. ทม. ทต. ทั่วประเทศ จำนวน 79 ท่าน ครับ

เนื้อวิชาในหลักสูตรนี้ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้:-

1) การปกครองท้องถิ่นและการบริหารจัดการท้องถิ่น ได้แก่

 • แนวคิดหลักการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและคนในท้องถิ่น

2) หลักการบริหารทุนมนุษย์ อปท.พันธ์ใหม่มุ่งสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง(HPO)ได้แก่ มุ่งเน้น Team work

3) ทฤษฎีสมอง3ส่วน(The talent people-class A) เพื่อนำไปสู่การทำงานกับประชาชนแบบมีส่วนร่วมได้แก่ :-
ส่วนที่1 แสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

 • IQ, EQ, ทัศนคติเชิงบวก คุณธรรม จริยธรรม
 • บุคลิกภาพ และการสื่อสาร
  ส่วนที่2 การเพิ่มพูนทักษะการทำงานที่จำเป็นต่อองค์กร
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • การบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent Inventory)
 • บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  ส่วนที่3 การสร้างเสริมพฤติกรรมเชิงบวกในการทำงาน
  -Service mind,แรงจูงใจในการทำงาน

4) วิเคราะห์สภาพปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4.1) ปัญหาภายในองค์การ ได้แก่

 • ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
 • ระเบียบกฎหมายในการทำงานที่ไม่ชัดเจน
 • ความก้าวหน้าในสายงาน
 • ความมั่นคงในอาชีพ
 • ปัญหาการเมืองท้องถิ่น
 • ปัญหาระบบอุปถัมภ์
 • ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การ
  4.2) ปัญหาภายนอกองค์กร

ต้องขอชื่นชมในระหว่างการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นจริงใน อบต, อบจ, ทม, ทต, อย่างน่าสนใจ และหลากหลาย..ครับ

ท้ายสุดต้องขอบคุณ เจ้าพนักงานสาธารณะสุข รุ่นที่ 10 ทุกท่าน รวมทั้งขอบคุณท่าน ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผู้อำนวยการหลักสูตร และอาจารย์แจ๊ค..ครูประจำชั้นตลอดหลักสูตรการอบรม..ไว้ ณ.ที่นี้ด้วยครับ

Loading