news

สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ, และสถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์หลักสูตร “การพัฒนานักวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ การสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพาณิชย์”

วันที่ 23-24 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ, และสถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมี ผศ.ดร ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดี และ ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดี จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์หลักสูตร “การพัฒนานักวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ การสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพาณิชย์” มีผู้เข้าอบรมเป็นคณาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการทั้งสิ้น 42 คน เนื้อหาหลักสูตรใน2วันนี้มีดังนี้

1.วันที่ 23 มกราคม2566

มีเนื้อหาดังนี้

1.1 หมวดที่1 ปรัชญาและจรรยาบรรณการวิจัยนวัตกรรม บรรยายโดย ดร.อำนวย เถาตระกูล

1.2 หมวดที่ 2 การกำหนดโจทย์วิจัยนวัตกรรม บรรยายโดย รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม

1.3 หมวดที่ 3 การทบทวนนวัตกรรม บรรยายโดย ดร.อำนวย เถาตระกูล

ซึ่งเนื้อหาในวันนี้มี3หมวดวิชา หลังจากนั้นได้มอบหมายให้ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกการเขียนงานวิจัย เช่น วิเคราะห์ ตั้งชื่อเรื่องวิจัยนวัตกรรม ทบทวนวรรณกรรม ครับ

2.วันที่ 24 มกราคม2566 มีเนื้อหาดังนี้:-

2.1 หมวด4 การออกแบบวิจัยนวัตกรรม,         

1)การวิจัยเชิงปริมาณ max min con การสุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล..บรรยายโดย ผศ.ดร.ธิติมา พลับพลึง

2) การออกแบบพิมพ์เขียววิจัย Blueprint Research การกำหนดรายละเอียดของความสัมพันธ์ของกระบวนการวิจัยกับระเบียบวิธีการวิจัย บรรยายโดย ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา

ต้องขอขอบคุณท่านคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รวมทั้ง รองคณบดี ที่อยู่ร่วมในการอบรมกับเรียนรู้ตลอดเวลาตั้งแต่ 08.00-17.00 น.ทุกวัน ที่สำคัญคณาจารย์ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ตั้งใจเรียนรู้ ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างดีเยี่ยม ครับ

ระยะเวลาการอบรม ยังเหลืออีก3วันคือวันที่ 30-31 ม.ค. – 1 ก.พ. 2566 นะครับ

Loading