news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปดูงานศุูนย์เด็กเล็กและการพัฒนาเมืองของประเทศลาว

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ได้ไปดูงานศุูนย์เด็กเล็กและการพัฒนาเมืองของประเทศลาว พบว่า สภาพวิถีชีวิตมีความเป็นอยู่ในระดับดี บ้านเรือนก็พัฒนาสุขอนามัยดี เศรษฐกิจดี โดยเฉพาแขวงจำปาสัก เมืองปาเซครับ ในอนาคตจะเป็นคู่แข่งที่ต้องใส่ใจมองไม่น้อยทีเดียว ด้านการผลิตกำลังคนนั้นเข้าใช้คนตามศักยภาพและความสามารถจริงๆๆครับ นัการศึกษาที่มีหน้าที่ในการผลิตกำลังคน ต้องเหลียวมองการผลิตกำลังคนของประเทศลาวบ้างนะครับ

Loading