news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสมาคม สสอท กลุ่มบริหารธุกิจ ให้ผมเป็นวิทยากรเรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560 ได้รับเชิญจาก 2560 ได้รับเชิญจากสมาคม สสอท กลุ่มบริหารธุกิจ ให้ผมเป็นวิทยากรเรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าอบรมเป็นคณาจารย์ คณบดี รองอธิการบดีและนักวิจัยที่มาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของ สสอท กลุ่มบริหารธุรกิจทั่วประเทศผมต้องขอบคุณ ผศ.วันฤดี และ ดร หญิง จากมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เป็นผู้ติดต่อและประสานงานให้ผมได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ซึ่งผมได้ยกตัวอย่าง เทคนิค วิธีการ และทริค ในการเขียนให้ได้ลงตีพิมพ์ เช่น วารสารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย วารสาร IEEE วารสาร มจล วารสารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกณฑ์ของ TCI ซึ่งได้รับการตอบรับ ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันอย่างสร้างสรรค์ ได้รับประโยชน์เรียนรู้ร่วมกันทุกฝ่ายครับ ต้องขอบคุณสมาคม สสอทเป็นอย่างยิ่งที่มุ่งมันจะพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อย่างมีคุณภาพ กันทุกคน ครับชื่นชม ประธาน สสอท กลุ่มบริหารธุรกิจไว้นะที่นี้ด้วย ครับ

Loading