news

นำร่องปรับหลักสูตร 8สาขาอาชีพกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

19ส.ค.64- นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการวิเคราะห์และการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ซึ่งเป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ด้วยการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ โดยเรื่องนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการปลดล็อคโจทย์การพัฒนากำลังคนของภาคการศึกษาให้สามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะตามที่ผู้ใช้กำลังคนต้องการ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะได้เร่งดำเนินการถอดบทเรียนการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเตรียมการขยายผลไปยังวิทยาลัยที่เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ที่เหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใน 8 สาขาอาชีพตาม NQF ดำเนินการใน 8 วิทยาลัยนำร่อง คือ (1) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สาขาโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบราง) (2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (3) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (4) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด สาขาปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงาน และพลังงานทดแทน (5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สาขาอาหาร (6) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สาขาเกษตร (7) วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ และ (8) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สาขาแม่พิมพ์/เครื่องมือทางการแพทย์”เลขาฯ สกศ.กล่าว

Loading