news

วันที่สี่ของหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 ให้แก่คุณครูอาชีวะ ทั่วประเทศ

วันที่ 29 กันยายน 2565 ยังอยู่ในช่วงเวลาการอบรมวันที่สี่ของหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 ให้แก่คุณครูอาชีวะ ทั่วประเทศ อีกเช่นเดิมต้องขอขอบคุณ ชื่นชม ท่าน ผอ.ดร.สุรพง เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา..ที่มาเยี่ยมเยือน..เดินดู สอบถามผู้เข้าอบรม รวมทั้งสนทนาแลกเปลี่ยนกับวิทยากร อย่างดียิ่งเช่นเคย..ครับ
สำหรับหัวข้อเนื้อหาการอบรมวันนี้ยังเป็นของหมวดที่ 4 และหมวดที่5 ดังนี้:-
1) หมวดที่4 หัวข้อที่ 5 การออกแบบพิมพ์เขียววิจัยนวัตกรรม บรรยายโดย ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา จากสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย จำนวน 3 ชั่วโมง..ครับ
2) หมวดที่5 การนำนวัตกรรมไปทดลองใช้งานจริง Implementation บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร พร้อมภัค บึงบัว จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
จำนวน 3 ชั่วโมง..
ในชั่วโมงนี้ ท่าน ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว..ได้ให้มีการฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลผลการนำนวัตกรรมไปทดลองใช้งานจริง..
ต้องชื่นชมทีมคณะวิทยากรภาคปฏิบัติทุกท่าน ได้แก่
1) รองศาสตราจาย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3) ผอ.สุบิน แพทย์รัตน์ จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย
4) ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย
5) ดร.อำนวย เถาตระกูล จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว จาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ขอขอบคุณไว้ ณ.ที่นี้ด้วยนะครับ
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คุณครูผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจเข้าอบรมทำแบบฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัยนวัตกรรม และฝึกการสร้างเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลผลการนำนวัตกรรมไปทดลองใช้ กันอย่างเอาจริงเอาจัง..ครับ

Loading