news

การอบรมวันที่สามของหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพาณิชย์ รุ่นที่1 ให้แก่คุณครูอาชีวะ ทั่วประเทศ

วันที่ 28 กันยายน 2565 ยังอยู่ในช่วงเวลาการอบรมวันที่สามของหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพาณิชย์ รุ่นที่1 ให้แก่คุณครูอาชีวะ ทั่วประเทศ..และวันนี้ต้องขอขอบคุณ ชื่นชม ท่าน ผอ.
ดร.สุรพง เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา..ที่มาเยี่ยมเยือน..สอบถาม..เอาใจใส่ดูแลวิทยากร และคุณครูผู้เข้ารับการอบรมอย่างดียิ่งเหมือนเช่นเคย..ครับ
สำหรับหัวข้อการอบรมวันนี้ คือหมวดที่4ที่เหลืออีก2หัวข้อ ดังนี้
1) หัวข้อที่ 3 การออกแบบวิจัยนวัตกรรม R&D, ERD, CRD, บรรยายโดย รองศาสตราจารย์.ดร พรลภัส สุวรรณรัตน์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 ชั่วโมง..ครับ
2) หัวข้อที่4 เรื่องการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือออกแบบนวัตกรรม บรรยายโดย ผอ.สุบิน แพทย์รัตน์ จากสถาบัน วิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย จำนวน 3 ชั่วโมง..ครับ
ในหัวข้อนี้ผู้บรรยายได้สาธิตการใช้โปรแกรมพร้อมทั้งให้มีตัวอย่างและให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือฝึกปฏิบัติทดลองใช้โปรแกรมfusion360 ออกแบบนวัตกรรม คนละ1 ชิ้นงาน..ครับ
ต้องขอชื่นชม ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ตั้งใจลงมือฝึกปฏิบัติกันอย่างเข้มข้น โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง..ก็สามารถใช้งานโปรแกรมfusion360 ออกแบบชิ้นงานนวัตกรรมได้คนละชิ้นงาน..ครับ
ท้ายนี้คณะผู้จัดและผู้บริหารโครงการนี้ มีความเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะสามารถตอบสนองเป้าหมายในการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติในยุคVUCA Worldเชิงพาณิชย์..ได้อย่างเป็นรูปธรรม..ครับ และต้องขอบคุณ อ.อ้อย นิตรดี มากๆที่ดูแล จัดการทุกๆเรื่องได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพคับแก้ว..ครับ..
และที่สำคัญที่สุดคือ ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติทุกท่านได้อยู่ร่วมรับฟังการบรรยายของวิทยากรภาคทฤษฎีกันอย่างครบถ้วน และกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ ท่าน ดร.ธัญมน อัจนพจนีย์ เหรัญญิก, อาจารย์ ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว กรรมการในวันนี้ได้แก่ :-

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์
  3. ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา
  4. ดร.อำนวย เถาตระกูล

Loading