news

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และคณะ ได้รับเชิญจาก บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซนเตอร์ จำกัด (IRC) นิคมอุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 18 มิถุนายน2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทยและคณะ ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม 2. ศาสตราจารย์ ดร. พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ 5. ผอ.ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา 6. ผอ.สุบิน แพทย์รัตน์ ได้รับเชิญจาก บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซนเตอร์ จำกัด (IRC) อุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA Worldเชิงพาณิชย์ มีเนื้อหาวิชา 6 หมวด ซึ่งได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 คือหมวดที่ 1-3 สำหรับวันนี้จะมีการเรียนรู้ 1 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 4 จะมีเนื้อหาวิชาย่อย 5 เรื่อง สำหรับวันนี้จะมีการเรียน 2 เรื่องดังนี้:-

หมวด 4 การออกแบบวิจัยนวัตกรรม Research Design
4.1 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ บรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง มีสาระสำคัญ ดังนี้:-
4.1 จุดมุ่งหมายของการออกแบบวิจัย
4.2 หลักการของ Max,Min,Con,
4.3 แบบการวิจัย 3 แบบหลัก
4.3.1 การวิจัยแบบไม่ทดลอง
4.3.2 การวิจัยแบบทดลอง
4.3.3 การวิจัยแบบกึ่งทดลอง
4.4 การออกแบบวิจัย
4.4.1 การออกแบบวัดตัวแปร
4.4.2 การออกแบบการเลือยกตัวอย่าง
4.4.3 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล
4.4.4 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา มีสาระสำคัญ ดังนี้
4.2.1 ความหมายและลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ
4.2.2 การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ
4.2.3 กระบวนทัศน์ของวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
4.2.4 คำถามวิจัย และกรอบแนวคิด
4.2.5 วิธีเก็บข้อมูล และลักษณะข้อมูล
4.2.6 ตัวแปรของการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์
4.2.7 วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
4.2.8 การจดบันทึกในการสังเกตและข้อควรคำนึงในการสังเกต
4.2.9 การสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยเชิงคุณภาพ
4.2.10 แนวทางการตั้งคำถาม
4.2.11 การระบุผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
4.2.12 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
4.2.13 แผนที่เดินดิน
4.2.14 วิธีเขียนแผนที่เดินดิน
4.2.15 ประโยชน์ของแผนที่เดินดิน

วันนี้เป็นวันที่สองของการอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพาณิชย์ ต้องขอชื่นชม นักวิจัย นักปฏิวัติ (LAB) และนักบริหารโครงการวิจัย ทุกท่าน ของบริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซนเตอร์ จำกัด (IRC) ที่ตั้งอกตั้งใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความร่วมมือ ในการทำกิจกรรมแบบฝึกอย่างดียิ่ง..จะเป็นตัวชี้วัดถึงงานวิจัยของบริษัทนี้จะเป็นผลงานที่มีคุณภาพอย่าง ตรงตามมาตราฐานวิชาการ และเป็นที่ยอมรับของสังคมนักวิจัยอย่างยิ่ง…ครับ

Loading