prผลงานฝึกอบรม

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ผมในฐานะเลขาธิการ กับ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา และ อ.ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว ได้รับเชิญจากประธานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย 3 หมวดวิชา ดังนี้

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 มีเนื้อหาดังนี้

หมวด 1 หัวข้อ “หลักการและปฏิบัติการสมรรถนะอาชีพ”และหัวข้อ “กิจกรรม MILYแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละรายวิชา ฐาน 2 สายสนับสนุน” โดยการสอนทางออนไลน์ ซึ่งหัวข้อนี้ ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นผู้บรรยาย เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. มีสาระสำคัญดังนี้

  1. สมรรถนะสายวิชาการ
  2. สมรรถนะสายสนับสนุน
  3. สมรรถนะนักศึกษา
  4. การประเมินสมรรถนะของตนเอง
  5. การวางแผนการพัฒนาตนเอง ID-PLAN

หมวดที่ 2 หลักการและปฏิบัติการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หัวข้อนี้ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เป็นผู้บรรยายเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. มีสาระสำคัญดังนี้

  1. กรอบนโยบายการวิจัยชาติ ยุทธ์ศาสตร์ชาติกับการวิจัย
  2. กระบวนทัศน์การวิจัยConstruction & Search
  3. หลักการวิจัยสร้างนวัตกรรม ADDIE Modelเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หมวดที่ 3 หลัการและปฏิบัติการของวิศวกรสังคม อาจารย์ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว เป็นผู้บรรยาย เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น. มีสาระสำคัญดังนี้

  1. บทบาทวิศวกรสังคม(ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์)
  2. การเป็นคนของพระราชา..สู่การพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2564
เป็นการฝึกปฏิบัติการมีการแบ่งออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1 สายวิชาการ มี ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เป็นผู้อำนวยความสะดวก(Facilitator) ให้ฝึกปฏิบัติการออกแบบงานวิจัยนวัตกรรมADDIE Model เพื่อนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน ฐานที่ 1 สายวิชาการ มี ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เป็นผู้อำนวยความสะดวก(Facilitator)เริ่มตั้งแต่ 09.00-17.00 น. ให้ฝึกปฏิบัติการออกแบบงานวิจัยนวัตกรรมADDIE Model เพื่อนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ฐานที่ 2 สายสนับสนุน มีการปฏิบัติ 2 กิจกรรมโดยมี ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นผู้อำนวยความสะดวก(Facilitator) เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติการประเมินสมรรถนะของตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการวางแผนพัฒนาตนเอง

ฐานที่ 3 นักศึกษา โดยมีอาจารย์ศิริลักษ์ ดวงแก้ว เป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ดังนี้
กิจกรรมปฏิบัติการหา Need Assessment
มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 230 คน เป็นบุคลากรสายวิชาการจำนวน 75 คน สายสนับสนุน จำนวน 25 คน และนักศึกษา(วิศวกรสังคม) จำนวน 130 คน
ต้องชื่นชมบุคลากรผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เข้าอบรมที่ตั้งใจ มุ่งมั่น ทำแบบฝึกปฏิบัติของแต่ละฐานกันได้ผลงานออกมาแล้วสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรของ มรภ.มหาสารคาม มีคุณภาพครับ ที่สำคัญหลังจากตรวจแบบฝึกการประเมินสมรรถนะตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ของอาจารย์ 75 คน แล้วให้เกรดได้ 2 ระดับ คือ
ระดับ”ดี” มีจำนวน 73 คน
ระดับ”ดีมาก”มีจำนวน 2 คน ครับ

ที่สำคัญต้องชื่นชมท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มุ่งมั่น คาดหวังในการเปลี่ยนโฉมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย เท่าทันความก้าวของงานวิชาการ ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย..ครับ

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสมรรถนะและวิจัยนวัตกรรม

สมรรถนะประจากลุ่มงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เอกสารประกอบการอบรมการวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1

แบบฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1

Loading