pr

pr

prผลงานฝึกอบรม

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ผมในฐานะเลขาธิการ กับ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา และ อ.ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว ได้รับเชิญจากประธานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย 3 หมวดวิชา ดังนี้

วันที่ 17 สิงหาคม 25

Loading

Read More
pr

ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นวิทยากรวิชา กราฟชีวิต ทางออนไลน์

หลักสูตรวิชากราฟชีวิ

Loading

Read More
pr

สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับติดต่อประสานงานจาก จนท.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เชิญชวนให้ สมัครเข้ารับการประเมินเป็นองค์กรมีหน้าที่ประเมินสมรรถนะบุคคล สาขาวิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการบริการการศึกษา วิจัยและภาษา

วันที่5กรกฎาคม2564 ไ

Loading

Read More