news

วันที่ 27 กันยายน 2565 การอบรมวันที่สองของหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ รุ่นที่1 ให้แก่คุณครูอาชีวะ..ทั่วประเทศ..

วันที่ 27 กันยายน 2565 ยังอยู่ในช่วงเวลาการอบรมวันที่สองของหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ รุ่นที่1 ให้แก่คุณครูอาชีวะ..ทั่วประเทศ.. และต้องขอขอบคุณท่าน ผู้อำนวยการ ดร.สุรพง เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ที่เป็นเจ้าของโครงการนี้ได้มาเยี่ยมเยือน เอาใจใส่ ดูแลคุณครูอาชีวะ ที่เข้าอบรมอย่างดียิ่ง.ครับ
หัวข้ออบรมวันนี้ คือหมวดที่ 4 การออกแบบวิจัยนวัตกรรม มี 3 เรื่อง ดังนี้
1) หัวข้อที่1 การออกแบบเชิงปริมาณในการสร้างนวัตกรรม บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง..ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา..จาก มทร.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 3 ชั่วโมง
2) หัวข้อที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพในการสร้สนวัตกรรม บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา จำนวน 3 ชั่วโมง
3) หลังจากอบรมหมวดที่4ครบ2หัวข้อเรื่องแล้ว ได้ทำการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการออกแบบงานวิจัยนวัตกรรมตามแบบฝึกที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งมีวิทยากรประจำกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 มี ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา..
กลุ่มที่ 2 มี ผศ.ดร.ธิติมา พลับพลึง เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา..
กลุ่มที่ 3 มี ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำ..
กลุ่มที่ 4,5 มี ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากรให่คำปรึกษาแนะนำ..
กลุ่มที่ 6 มี ผอ.สุบิน แพทย์รัตน เป็นวิทยกรให้คำปรึกษาแนะนำ..
ต้องชื่นผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติการใช้แบบฝึกออกแบบการสร้างนวัตกรรม..ที่่สามารถ และขายได้..กันต่อไป
ที่สำคัญวันนี้มีท่าน ผอ.นิรุต บุตรแสนลี..ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา มาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจคุณครูผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งได้ใช้โอกาสนี้มอบนโยบายและทิศทางของงานวิจัยในปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งจุดประกายให้คุณครูได้เห็นความสำคัญของโครงการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์..ซึ่งเป็นหลักสูตรที่วางรากฐานในการสร้างครูอาชีวศึกษา เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นมืออาชีพสร้างงานวิจัยที่ใช้งานได้จริง ขายได้…ครับ

Loading