pr

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ตกผลึกในการสรรหาคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ตกผลึกในการสรรหาคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ซึ่งคณะผู้บริหารชุดเก่าสิ้นสุดตามข้อบังคับ ได้ทาบทามผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพมาร่วมกันบริหารงานของสถาบันฯให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้..ครับ ภารกิจสำคัญคือ

 1. สร้างนักวิจัยนวัตกรรม
 2. สร้างนักวิจัยสหวิทยาการ
 3. สร้างนักพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น สำหรับหรับนำไปสะสมเป็นหน่วยกิต Credit Bank
 4. ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆหลายหลักสูตร
 5. ประเมินโครงการ
 6. วิจัยหาองค์ความรู้ นวัตกรรม
 7. สร้างนักออกแบบพิมพ์เขียวงานวิจัย Blueprint Research Design เป็นหลักสูตรที่แรกในประเทศไทย ฯลฯ

ผลงานเชิงประจักษ์ด้านงานวิจัย

 1. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาตลาดสิ้นค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561
 2. รายงานการประเมินโครงการสำรวจทัศนคติประชาชน ภายใต้โครงการสร้างความรักความปรองดองในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้งของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป กอ.รมน.กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ปี 2562
 3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น เพื่อทำเป็นหน่วยกิตสะสม ในธนาคารหน่วยกิต Credit Bank
  3.1 มทร.ตะวันออก 1)วิทยาเขตอุเทนถวาย 2)วิทยาเขตจักรพงภูวนาถ 3)วิทยาเขตบางพระ 4)วิทยาเขตจันทบุรี
  3.2 สร้างนักวิจัยนวัตกรรม
  1) รุ่นที่1 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสวรรค์
  2 )รุ่นที่2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รังสิต จังหวัดปทุมธานี
  3.3 ฝึกอบรมการจัดการความรู้ ให้แก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นี้จะช่วยกันสร้างผลงานตามภารกิจของสถาบันได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไปนะครับ
  หากท่านใดสนใจ ที่จะให้สถาบันได้ไปร่วมพัฒนางาน พัฒนาคน ติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย เลขที่27/62วัชรพล1/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 0812896077 Email:amnuay_t@hotmail.com ครับ

Loading