ผลงานวิจัยและประเมิน

โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชน ภายใต้โครงสร้างความรักความปรองดองในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง รายงานการประเมิน เล่มที่ 9 : รายงานการประเมินบทสรุปผู้บริหาร

Loading