ผลงานวิจัยและประเมิน

โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชน ภายใต้โครงสร้างความรักความปรองดองในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง รายงานการประเมิน เล่มที่ 8 : การสร้างความปรองดองของชุมชนที่เข้มแข็งที่ได้จากการถอดบทเรียน

Loading