news

ดร.อำนวยเถาตระกูล ได้จัดโครงการสร้างนักวิจัย รุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ที่สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา ร่วมกับสมาคมนักวิจัย และสำนักงานคณะกรรมสภาวิจั แห่งชาติ (วช)

วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.อำนวยเถาตระกูล ได้จัดโครงการสร้างนักวิจัย รุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ที่สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา ร่วมกับสมาคมนักวิจัย และสำนักงานคณะกรรมสภาวิจั แห่งชาติ (วช) มีเนื้อหาหลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาและจรรยาบรรณ การกำหนดโทย์วิจัย การทบทวน วรรณกรรม การออกแบบวิจัยเชิง ปริมาณ การออกแบบวิจัยเชิง คุณภาพ การสร้างเครื่องมือ การ เขียนข้อเสนอการวิจัย และการ บูรณาการเครือข่ายนักวิจัย ในการจัด ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน งปม.จาก สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัย แห่งชาติ จำนวน 150,600.-บาท และสมทบจาก สถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ2 อีกประมาณ 50,000.- บาท ถือเป็นการบูรณา การความร่วมมือในด้านบุคลากร และงบประมาณที่ก่อให้เกิดผลประ โยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง ครั้งนี้มีผู้ผ่านการอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 50 คน เป็นครูที่สอนในสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และสถาน ศึกษาอื่นๆที่เป็นเครือข่าย เช่น วท. นครสวรรค์ วท.อุทัยธานี วท.กำแพง เพชร วอศ.นครสวรรค์ วท.แพร่ วท. น่าน วท.พะเยา วท.เชียงใหม่ วษท.เชียงใหม่ วอศ.เชียงราย ฯลฯ ในการจัดครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากท่าน ดร อุดม รูปดี ผอ.สถาบัน ท่านรองณรงค์ และท่านรองธนิต รองผู้อำนวยการสถาบัน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ อ สุวรรณา คุณติ๊ก คุณ มน และคุณแนท ที่ช้วยให้งานอบรม ครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีครับ รุ่นต่อไป เป็นรุ่นที่ 3 เราจะจัดอบรมที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ครับ

Loading