news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ร่วมเป็นวิทยากรรายการคิดเพื่อชาติ เรื่อง การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศไทย ทางช่อง TNN2 784

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 -15.00 น. ได้ไปร่วมเป็นวิทยากรรายการคิดเพื่อชาติ เรื่อง การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศไทย ทางช่อง TNN2 784 ครับ มีพี่ถวัลย์ศักดิ์ เป็นพิธีกร และมีท่านผู้เชี่ยวชาญธีรวัชร ผู้แทนของ วช.และมีท่าน ผอ.จีรศักดิ์ ผอ.กอง มาตรฐานฯของกระทรวง พม.ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้จะเน้นการ สร้างความเข้าใจในกระบวนการ มาตรฐานการนำไปใช้ประโยชน์ ของผลผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ เป้า หมายของผลผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ นี้ คาดหวังว่าบุคลากรเหล่านี้จะสร้างงานวิจัยเป็น นำงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานของตนเองได้ และบริหารงานวิจัยในส่วนงานของตนเองได้ ครับ
เพื่อให้การทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้น และเป็นการสนองนโยบาย ไทย 4.0 ต่อไปครับ

Loading