news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทยและทีมงาน ได้ประชุมความร่วมมือ กับ รอง ผอ.ฝ่าย พัฒนานักวิจัย และ ทีมงานของ สวทช. เพื่อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่

วันที่ 7 กันยายน 2560 ผมในฐานะ เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทยและทีมงาน ได้ประชุมความร่วมมือ กับ รอง ผอ.ฝ่าย พัฒนานักวิจัย และ ทีมงานของ สวทช. เพื่อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่

ในการนี้ทาง สวทช. เห็นชอบหลักสูตร การสร้างนักวิจัย นวัตกรรมรุ่นใหม่ ที่สถาบันวิจัยและ พัฒนาสมรรถนะ อาชีพประเทศไทย ร่างขึ้นครับ และจะ ใช้หลักสูตรนี้ร่วมกัน ในการพัฒนานักวิจัย นวัตกรรมแห่งชาติ ต่อไปครับ ยินดีกับ การเริ่มต้นในการ ร่วมกันพัฒนานักวิจัย นวัตกรรมรุ่นใหม่ แห่งชาติ ที่เป็นหลัก สูตรนักวิจัยเฉพาะทาง ที่มีเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ครับ

Loading