news

ดร. อำนวย เถาตระกูล ได้ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)รุ่นที่ 7 ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 21 -25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 – 21.00 น. ผมได้ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)รุ่นที่ 7 ให้กับกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ มีผู้เข้ารับการอบรม และผ่านการอบรมทั้งหมด 51 คน ครับ ในนามของ “สมาคม นักวิจัยแห่งประเทศไทย” ขอ แสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการ อบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น “นักวิจัยรุ่นใหม่” ของสำนัก งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. นะครับ ผลที่คาดว่านักวิจัย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนี้จะ สามารถกลับไปดำเนินการใน หน่วยงานตนเองได้อย่างน้อย 3 อย่าง ได้แก่ 1 สามารถสร้างงานวิจัยใหม่ได้ 2.สามารถเลือกหางานวิจัยมาใช้หรือนำวิจัยมาใช้ในงานได้ 3.บริหารจัดการงานวิจัยได้ ครับ

ต้อง ขอขอบคุณ ผอ จีรศักดิ์ ผอ.กอง มาตรฐานฯ และ จนท ทุกคนกระทรวง พม. ที่ทุ่มเทช่วยกัน จนงานนี้สำเร็จลงด้วยความ เรียบร้อยครับ

ที่สำคัญผู้ที่ทำ งานอยู่เบื้องหลังจากทีมงาน วิทยากร และทีมงานของ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจกันจน งานนี้สำเร็จลงด้วยดีครับ

Loading