news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญ จากสถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น ให้ เป็นวิทยากร หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 เรื่อง “การวิจัยทางการศึกษา ไม่ยากอย่างที่คิด” ให้ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 6 ในสังกัด อบจ. อบต. ทม. ทต. ทั่วประเทศ

วันที่ 2 กันยายน 2560 ได้รับเชิญ จากสถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น ให้ เป็นวิทยากร หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 เรื่อง “การวิจัยทางการศึกษา ไม่ยากอย่างที่คิด” ให้ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 6 ในสังกัด อบจ. อบต. ทม. ทต. ทั่วประเทศ

ต้องชื่นชม ผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ที่มี ความรู้พื้นฐานการ วิจัยมาบ้างเกือบทุกคน และตั้งใจแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันอย่างดีเยี่ยม จดบันทึก ซักถาม แชร์ ประสบการณ์กัน ที่เป็น ประโยชน์จริง ต้องขอบ คุณที่ร่วมแรงร่วมใจ ใฝ่กันดี

ขอให้ ผอ. ทุกท่านนำความรู้ ประ สบการณ์ไปใช้ในการ พัฒนางานในหน้าที่ และนำมาใช้เป็นผลงาน ในการเลื่อนระดับ ปรับ ตำแหน่งให้สูงขึ้นนะครับ และขอให้ผ่านการประเมินเลื่อนเป็น ผอ.เขี่ยวชาญ ทุกท่าน นะครับ

Loading