news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญมาตย์ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปวิทยาศสตร์ เทคโนโลยี วิจัยเพื่อนวัตกรรม ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเรื่อง คำสั่ง คสช การจัดตั้ง กนวช.เพื่อกำกับนโยบายการวิจัยของประเทศไทย

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. – 14.00 น. ได้รับเชิญจากท่าน ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญมาตย์ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปวิทยาศสตร์ เทคโนโลยี วิจัยเพื่อนวัตกรรม ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเรื่อง คำสั่ง คสช การจัดตั้ง กนวช.เพื่อกำกับนโยบายการวิจัยของประเทศไทย ที่อาคาร 3 รัฐสภา จะมีการสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานหลายหน่วย เช่น ทปอ มหาวิทยาลัย ทปอ.ราชมงคล ทปอ.ราชภัฎ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างงานวิจัย การใช้งานวิจัย และการบริหารงานวิจัย นะครับ คิดว่าจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ที่เป็นจุดเปลี่ยนของระบบงานวิจัยของประเทศไทย ครับ

Loading