news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ท่าน ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ให้เข้าร่วมประชุมการเปลี่ยนผู้เรียน ปรับผู้สอน พัฒนาหลักสูตร สาขาการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 – 21.00 น ได้รับเชิญจาก ท่าน ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เข้าร่วมประชุมการเปลี่ยนผู้เรียน ปรับผู้สอน พัฒนาหลักสูตร สาขาการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย โดยมีท่านสุรเกียรติ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย และท่านวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ ประ ธานคณะกรรมการศูนย์ประชุมนานาชาติเป็นประธานในที่ประชุม โดยได้ เชิญผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นับตั้งแต่เจ้าของศูนย์ประชุมไบเทค สมาคมการท่องเที่ยวTEATA สมาคม มัคคุเทศ และผู้แทนจาก สกอ. และ อีกหลายหน่วยงาน ได้ข้อสรุปว่า บัณฑิตท่องเที่ยวที่สถานประกอบ การหรือผู้ใช้กำลังคนในสาขานี้ ที่เขาต้องการคือ 1.พูดภาษาอังกฤษ ได้ดี 2. สามารถภาษาที่สองได้ 3. มีความอดทน 4. มีความรับผิด ชอบ ในเบื้องต้นเห็นควรปรับหลัก สูตรสาขาการท่องเที่ยวปัจจุบัน จากที่เคยสอนให้มีความรู้ตาม จุดประสงค์ของหลักสูตร ไปเป็น การสอนให้ “ประยุกต์ใช้ความรู้” ที่มีตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ให้สามารถนำไปใช้ในการทำงาน ประกอบอาชีพได้จริง ครับ ถือ เป็นการปรับอัตตลักษณ์ของ บัณฑิตสาขาการท่องเที่ยวของ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย ใหม่นะครับ

Loading