ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ดร.ณัฐกาญจน์ ติดตามผลการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะพนักงานให้มีศักยภาพและความสามารถ ในการผลิตสินค้า

วันที่ 31 มีนาคม 2558 ผมได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ดร.ณัฐกาญจน์ ติดตามผลการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะพนักงานให้มีศักยภาพและความสามารถ ในการผลิตสินค้า ให้มีมูลค่าจาก 50,000. ล้านบาท ไปเป็น 100,000.ล้านบาท ในปี 2560 และขยายโรงงานผลิตไปยังประเทศในอาเซียนอีกด้วย โดยบริษัทนี้มีบริษัทในเครือ 8 แห่ง มีพนักงาน ทั้งหมด 5,000 คน มีตำแหน่งงานทั้งหมด 9 ระดับ แต่ละระดับได้กำหนดสมรรถนะไว้ 3 ด้าน คือ สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะด้านงานในหน้าที่ สมรรถนะด้านการบริหาร และทุกคนมีการประเมินสมรรถนะด้วยเครื่องมือประเมินสมรรถนะที่สร้างขึ้นเองตามแนวทางที่เราไปชี้แนะได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

ชื่นชม ดร ณัฐกาญจน์ ลูกศิษย์ปริญญาเอกของผมจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับ และชื่นชมบริษัทในเครืออาหารปลาและกุ้ง ที่จังหวัดสมุทสาคร ที่ตั้งใจทำเรื่องนี้จนประสบผลสำเร็จครับ การอาชีวศึกษาไทย ต้องเหลียวหน้าแลหลังครับ

ว่าในสถานประกอบการ เขาต้องการใช้คนที่มีสมรรถนะอะไร อย่างไร และที่ผลิตกำลังคนอยู่นี้ ตรงตามความต้องการผู้ใช้กำลังคนแล้วหรือยังครับ

Loading