ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นางจันเพ็ญ หรดี ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือฯ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น. – 19.30 น. ได้เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นางจันเพ็ญ หรดี ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือฯ ถือว่าเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเป็นอย่างยิ่งครับ และอาจเผื่อแผ่ไปยังสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย ถือว่างายวิจัยชิ้นนี้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ในทางวิชาการไม่น้อยครับ ขอเป็นกำลังใจให้ คุณจันเพ็ญ หรดี ได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำวิจัยเรื่องนี้อย่างมุ่งมั่นนะครับ

ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

Loading