news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปเป็นประธานในงานสัมมนาเรื่อง ธุรกิจพลังงานขยะชุมชน-อุตสาหกรรม Know Who + Know How ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ผมได้ไปเป็นประธานในงานสัมมนาเรื่อง ธุรกิจพลังงานขยะชุมชน-อุตสาหกรรม Know Who + Know How ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จัดโดยสมาคมนักวิจัยและมีหน่วยงานที่ร่วมกันจัดงานได้แก่ สวทช , มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัทUBM, บริษัท LAWI,บริษัท MIE, บริษัท ALT, บริษัท SER WASTE, และได้รับการสนับสนุนจากASEAN Sustainable Energy Week, ENTECH Pollutec , ENERGY
Efficiency, ครับ ในการนี้ได้เรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดร.สมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ มาเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ รวมทั้งได้รับความรู้จาก Dr.HUANG Jian นักวิจัยจาก IHI Asia Pacific pte.ltd. อีกด้วยครับ เรื่องนี้ได้รับความสนใจจากภาคประชาชน ผู้ประกอบการ มาก ๆ ครับ

ขอขอบคุณ ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ ชื่นชมครับ

Loading