news

วันที่ 31 มกราคม 2566 ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยในยุค VUCA World.เชิงพาณิชย์ ต่อเป็นวันที่4ของการอบรม ณ.ห้องประชุมกรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หัวข้อที่ดำเนินการอบรม เป็นเนื้อหาของหมวดที่4 เรื่องสุดท้าย คือการออกแบบวิจัยนวัตกรรม ADDIE Model

วันที่ 31 มกราคม 2566 ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยในยุค VUCA World.เชิงพาณิชย์ ต่อเป็นวันที่4ของการอบรม ณ.ห้องประชุมกรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หัวข้อที่ดำเนินการอบรม เป็นเนื้อหาของหมวดที่4 เรื่องสุดท้าย คือการออกแบบวิจัยนวัตกรรม ADDIE Model บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อภิญญา อิงอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเนื้อสาระที่สำคัญ ในช่วงเช้าได้แก่

  1. R&D : Research & Development.
  2. ERD : Experiment Research Design.
  3. CRD : Completely Randomized Design.
  4. RCBD : Randomized Complete Block Design.

ในช่วงบ่าย เป็นหัวข้อเนื้อหาการอบรม หมวดที่5 เรื่อง Implementation นวัตกรรมที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น เป็นการตรวจประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวัตกรรม บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครับ.

  1. การทดลองใช้นวัตกรรมในห้องปฏิบัติการ
  2. การทดลองใช้นวัตกรรมในสนามจริง
  3. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลในการทดลองใช้นวัตกรรม

ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่สนใจ และซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรในเชิงวิชาการอย่างตลอดช่วงเวลาการอบรม ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

ท้ายสุดต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง2ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ และ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว ที่ตั้งอกตั้งใจสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าอบรมอย่างเป็นกันเอง..ครับ

Loading