หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมการวัดและประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น 15 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย

Loading