news

อบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่” รุ่นที่ 2

วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่” รุ่นที่ 2 มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม 57 คน เป็นบุคลากรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 90% เป็นบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชน 10% ครับ เป้าหมายการอบรมให้ครูมีความเข้าใจ มีจิตเป็นนักวิจัยครับผลการอบรมจากแบบประเมินพบว่า การประเมินทุกด้านของกิจกรรมการอบรมเช่น การเตรียมการสอน วิธีสอน สื่อแบบฝึกต่างๆอยู่ระหว่างดีมาก ดีมากที่สุดครับ และได้รับการร้องขอให้มีการจัดอีก สมาคมนักวิจัย จึงจัดให้ตามคำขอจะจัดรุ่นที่ 3 ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2558 ครับ หากท่านใดสนใจที่จะเข้าอบรม รีบสมัครด่วนนะครับโดยโหลดใบสมัครได้ที่ เวบไซด์ของสมาคมนักวิจัยนะครับได้เลย แล้วกรอกจัดส่งไปให้สมาคมนักวิจัย ทางแฟกซ์หรือทางเมล์ ar@ar.or.th. ก็ได้นะครับ ขอชื่นชมผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2 ทุกคนนะครับที่มีวินัยในการเข้ารับการอบรมอย่างดียิ่ง ตรงต่อเวลา ทำงานแบบฝึก บันทึกองค์ความรู้ลงในแบบฝึกกันอย่างขมักขเม้นครับ ชื่นชมด้วยความจริงใจจริงๆๆในฐานะผู้จัด และวิทยากรครับ ปลื้มจริงๆๆครับ

Loading