news

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 9 กรมควบคุมโรค ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่รูปภาพคำนำหน้าชื่อ - สกุลตำแหน่งหน่วยงานเบอร์ติดต่อE-mail
1นางสาวจิตรา บุญโพกนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ086-839-1178Jidtra_oum@hotmail.com
2นางสาวพจนา จิตร์จำนงค์นักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ096-886-0502potjang_preaw@hotmail.com
3นางสาวธิดารัตน์ อนุรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ095-482-4202thida1@live.com
4นางสาวประภัสสร สุขแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ080-803-8930puriku_myboy@hotmail.com
5นางสาวชไมพร ชาลีนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม083-303-5054chamaipornc.envocc@gmail.com
6นางสาวขวัญเนตร มีเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่090-975-5142kwannet@hotmail.com
7นางสาวปาจารีย์ อักษรนิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่089-150-3258pajaks@hotmail.com
8นางสาวธารินี พังจุนันท์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักโรคไม่ติดต่อ089-896-8510sendtokob@gmail.com
9นางสาวปิยนุช จันทร์อักษรนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักโรคไม่ติดต่อ083-397-9242piya-chan@hotmail.com
10นางสาวฉวีวรรณ คล้ายนาคนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์094-690-0228yosawan60@gmail.com
11นางสาวนภัสชญาฐ์ อิทธิประเวศน์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์091-716-8983sakemiga112@gmail.com
12นางสาวนภัสสร สอาด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์081-651-1476naphatsine@hotmail.com
13นายสันปกรณ์ ยันตะพันธ์นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์082-844-7322sanpakhorn_3035@hotmail.com
14นางสาวชลนที รอดสว่างนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ089-815-4471chonnateer@gmail.com
15นางสาวฐิติพร กันวิหคนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ081-680-2524snickys3005@hotmail.com
16นางสาวอภิญญา เอี่ยมสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ089-448-7751iamsuwan1987@gmail.com
17นางสาวยุวดี แก้วประดับนักวิชาการสาธารณสุขสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ086-273-4410ying02_@hotmail.com
18นางสุจิตราภรณ์ เฟื่องประชากรเภสัชกรชำนาญการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง087-119-6415B3pharm@outlook.co.th
19นางสาวบังเอิญ ภูมิภักดิ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง089-495-6342talentandsky@gmail.com
20นางสาวแก้วใจ มาทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง082-344-7775preaw306mthong@gmail.com
21นางสาวเวสารัช สรรพอาษานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง084-672-1260veesa999@gmail.com
22นางตรีอมร วิสุทธิศิรินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง086-905-6785t-wisut@hotmail.com
23แพทย์หญิงกมลทิพย์ อัศววรานันท์ นายแพทย์ชำนาญการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา080-600-0691kamolthip_atsawa@hotmail.com
24แพทย์หญิงสิริรักษ์ ธนะสกุลประเสริฐนายแพทย์ชำนาญการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา089-5711629sirithana@yohoo.com
25นายแพทย์จันทสริ เจริญคงสกุล  นายแพทย์ปฏิบัติการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา081-700-9627oska_de_valo@hotmail.com
26นางณัฐนันท์ เชี่ยวชลาคม เภสัชกรชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่081-765-0428pharma.toy@gmail.com
27นางสาวสุธาสินี มาแดง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่084-171-5667gift_jija@hotmail.com
28นางเจนจิรา จันสุภา นักกีฏวิทยาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่089-429-2647jimijang.jane12@gmail.com
29นางสาวกาญจนา โกติทิพย์ นักกีฏวิทยาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่086-730-5604t_genius3@hotmail.com
30นางสาวปัทมา กล่อมพรนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก089-919-7307path_kl@hotmail.com
31นางสาวกาญจนา มากะนัตย์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก095-640-4162makanat.dpc@gmail.com
32นางสาวปณิษรา จันทรวิมูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์099-846-1017panisara999@gmail.com
33นายอนุกูล บุญคงนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์062-947-8586ulnuka@hotmail.com
34นางสาวธนภรณ์ พรหมมูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์081-887-8062hgohgo18@gmail.com
35นางสาวศิริรัตน์ ตันไสวนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์063-195-1964ao1188@hotmail.com
36นายธวัชชัย ปานสมบัตินักกีฏวิทยาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์095-329-6888chaicmu5296@gmail.com
37นางสาวชลธิดา แสงมะณีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์089-617-2534jeab.1408@hotmail.com
38นางสาวกมลวรรณ วรรณขำนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์089-936-9141kaemiiok@gmail.com
39นายภานุวัฒน์ เสงี่ยมจิตต์เกษมเภสัชกรชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์084-050-3178panuwatearth@hotmail.com
40นายนรา เทียมคลีนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี089-036-7621nara.ronkub@gmail.com
41นางสาวสงกรานต์ ดีรื่นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี081-195-1313songkran_kan@yahoo.com
42นางสาวสุธาทิพย์ บูรณสถิตนนท์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี081-398-5013sutatip-bu@hotmail.com
43นางสาวมะลิวัลย์ สุรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี088-197-2602mariwansurin@gmail.com
44นางสาวณฐมน อร่ามโชติ นักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี084-514-5698natamon.odpc6@gmail.com
45นายอิศเรศ สว่างแจ้งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น091-130-2948itsarate_sw@hotmail.com
46นางประวีณา สัชชาพงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น089-187-4160catcadet_24d@yahoo.com
47นางสาวรัชนี นันทนุช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น089-713-0042nantanuch.m@gmail.com
48นางสาวปานแก้ว รัตนศิลป์กัลชาญนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น081-939-6639PANKAER@yahoo.com
49นางสาวสุมาลี จันทลัษณ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น081-570-4877leeepid3@gmail.com
50นางสาวมยุรา สีสารพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น091-060-8198msnseesarn@gmail.com
51นางสาวกานต์ญาณี เกียรติพนมแพนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี084-403-1564kanyanee_keat@hotmail.co.th
52นางสาวนุชรี อาบสุวรรณนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี089-622-4813jeab_cats@hotmail.com
53นางสุนันทา พันขุนคีรีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา089-722-3118PUNKUNKEEREE@yahoo.com
54นายวิวัฒน์ สังฆะบุตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา088-583-1773ph_academics@hotmail.com
55นางเฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา091-016-4756Oil_2001@hotmai.com
56นางสาวธันวดี รู้รอบนักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา098-8294615tanwadeer@yahoo.com
57นายชัยนันต์ บุตรการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี088-471-1890chainan@hotmail.com
58นางพิตรนรินทร์ ธนาเจริญชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี092-532-4944pavichat.nang@gmail.com
59นายกนกศักดิ์ รักษาสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี085-356-4416J4JOKKU@hotmail.com
60นางสาววิภาษนุช หาญบาง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี084-772-2140wipastk@hotmail,com
61ว่าที่ร้อยตรีภูมิพัฒน์ นริษทิ์ภูวพงษ์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี080-736-2508pongrawee2@gmail.com
62นายพฤศจิกาพรน์ ปัญญาคมจันทพูน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
63นายยุทธพงศ์ หมื่นราษฎร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช080-699-8893ypongy@yahoo.com
64นายสุริโย ชูจันทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช081-416-5032chujun_yo@hotmail.com
65นายสุธีระ ขนอมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช087-280-0383suteera3795@gmail.com
66ดร.ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา094-558-4326thanittha_dit@hotmail.com
67นางสาวดัสซีมา มุวรรณสินธ์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา080-712-1235dassee21@yahoo.co.th
68นางสาวทิพย์สุดา นวลนิ่มนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา082-261-2724a_om555@hotmail.com
69นางอุบล รัตนสมบูรณ์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา098-067-7306ubon.rattanasom@gmail.com
70นางจริยาภรณ์ ใบกอเด็มนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา095-282-4816vay.vbdc123@gmail.com
71ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร ด่านปิยโชคสกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา083-186-5835raining168@gmail.com
72นางมะห์นูน วาจิเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา089-595-5763shah-moon@hotmail.com
73นายมูหามัดอายุ ซำเซ็งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา089-293-1271muhamadaryu@gmail.com
74นางสาวโรสอนีตา บินนิโซะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา089-877-5175rose_lat@hotmail.com
75นายเดชาคม ยงยืน นักวิชาการสาธารณสุขสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค061-562-6258d_chakom98@yahoo.com
76นายเสนีย์ บำรุงสุข นักวิชาการสาธารณสุขสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค091-843-9227senee-b@hotmail.com
77นายศรายุทธ ตาสัก นักวิชาการสาธารณสุขสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค091-060-6346t.sarayuth08@gmail.com
78นางสาวเบญจมาศ นาคราช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค086-951-7512mu_su_smile@hotmail.com
79นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค085-855-1669phadarnuch@gmail.com
80นางสาวรวิสรา วรรณทองนักวิชาการสาธารณสุขสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค082-583-1430nongaoi_km@hotmail.com

Loading