pr

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ราชบัณฑิต ศ.ดร.ยงยุทธ์ วัชรดุลย์ ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ให้ร่วมประชุมครั้งที่ 303-1/2564

วันที่ 4 มกราคม2564 ผมได้รับเชิญจาก ราชบัณฑิต ศ.ดร.ยงยุทธ์ วัชรดุลย์ ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ให้ร่วมประชุมครั้งที่ 303-1/2564 ณ.ห้องประชุม 401-402 สำนักงานราชบัณฑิตสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯอีกหลายท่าน เช่น ราชบัณฑิต ดร.ประพาส ฤกษ์พิบูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ..

ผลการประชุมคณะกรรมการฯราชบัณฑิตมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1) ให้จัดตั้งสมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย ให้เป็นองค์นิติบุคคลอิสระ ทำงานให้กับคณะกรรมสหวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาในการนี้ผมได้รับเชิญให้เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษา สมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย ครับ
2) คณะกรรมการได้เสนอประเภทของการวิจัยใหม่มี 6 ประเภท คือ
2.1) วิจัยศาสตร์เชิงเดี่ยว
2.2) วิจัยหลากศาสาตร์
2.3) วิจัยข้ามศาสตร์
2.4) วิจัยพหุวิทยาการ
2.5) วิจัยสหวิทยาการ
2.6) วิจัยร่วมศาสตร์
ถือเป็นการจำแนกประเภทงานวิจัยอีกมาตรฐานหนึ่งโดยคณะกรรมการราชบัณฑิต..ครับ
3) มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ที่เป็นเครือข่ายสหวิทยาการแห่งสำนักงานราชบัณฑิต ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระรัตนราชสุดาราชกุมารี ได้ขอสัญลักษณ์ ไปใช้ในงานประชมวิชาการของสถานศึกษา จะต้องไม่มีการหากำไรหรือผลประโยชน์จากงานนั้นๆเด็ดขาด
4) คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา จะมีงานสำคัญ 3 เรื่อง
4.1) จะมีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยทางด้านการทุจริตและคอรัปชั่น (โดยใช้สหวิชาการ)เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัย
4.2) ให้นักวิจัยเสนอบทความลงวารสารใน “วารสหวิทยาการ” จัดทำProceding ควบคู่ด้วย
4.3) จัดประชุมงานวิชาการระดับชาติ

จึงขอเชิญชวนนักวิจัยเตรียมลงทะเบียนร่วมงานกันต่อไปครับ

ผมต้องขอขอบคุณท่าน ราชบัณฑิต ศ.ดร.ยงยทธ วัชรดุลย์ ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา แห่งสำนักราชบัณฑิตสภา และนายกสมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย ได้เชิญผมให้เข้าร่วมเป็น “กรรมการ/ที่ปรึกษา”ถือเป็นเกียรติยศต่อตนเองและวงศ์ตระกูล ที่ได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติ..ครับ

Loading