pr

สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับติดต่อประสานงานจาก จนท.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เชิญชวนให้ สมัครเข้ารับการประเมินเป็นองค์กรมีหน้าที่ประเมินสมรรถนะบุคคล สาขาวิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการบริการการศึกษา วิจัยและภาษา

วันที่5กรกฎาคม2564 ได้รับติดต่อประสานงานจาก จนท.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เชิญชวนให้สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย สมัครเข้ารับการประเมินเป็นองค์กรมีหน้าที่ประเมินสมรรถนะบุคคล สาขาวิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการบริการการศึกษา วิจัยและภาษา ซึ่งได้จัดส่งเอกสารคำขอให้ สคช.มาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นมา วันนี้เป็นวันนัดหมายทำการประเมิน ซึ่งมี 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่
1.อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย มี 3 ระดับชั้น คือ
1) ผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น3
2) ผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น4
3) ผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น5

 1. อาชีพนักวิจัย มี 3 ระดับชั้น ได้แก่
  1) นักวิจัย ชั้น6
  2) นักวิจัย ชั้น7
  3) นักวิจัย ชั้น8
 2. อาชีพนักบริหารโครงการวิจัย มี 4 ระดับชั้น ได้แก่
  1) ผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น5
  2) ผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น6
  3) ผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น7
  4) ผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น8
  ในวันนี้ สคช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ มาทำการประเมินความพร้อมของสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ว่ามีความเหมาะสมในด้านวิชาการ ด้านบุคลากรจัดสอบ ด้านคณะกรรมการตัดสินรับรอง ด้านแผนและขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ด้านเครื่องมือ ด้านอุปกรณ์ ด้านสถานที่จัดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ที่จะเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลอาชีพนักวิจัยจะ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรที่ สคช.กำหนดหรือไม่ อย่างไร ครับ
  ผลการประเมินวันนี้คือ “ผ่านแบบมีเงื่อนไข”
  กล่าวคือ ให้จัดทำเอกสารเพิ่มเติมนิดหน่อยครับ
  ต้องชื่นชมคณะกรรมการประเมิน ของ สคช.ไว้ ณ ที่นี้ด้วย ที่ดำเนินการประเมินแบบกัลยาณมิตร สร้างความอบอุ่นในบรรยากาศการประเมินอย่างดียิ่งครับ
  ต้องขอบคุณคณะกรรมการบริหารองค์กรของสถาบันฯ ท่าน ผอ.ชนินทร์ ปิ่นทอง ฝ่ายจัดสอบ และคุณรุ่งอรุรณ ตาโนสูงเนิน ห้วหน้าเจ้าหน้าที่จัดสอบ ที่มาช่วยกันจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลในการนำเสนอขอรับการประเมินในว้นนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
  สุดท้ายนี้จะเชิญชวนนักวิจัยที่ยังไม่มีใบรับรองอาชีพ เป็น “นักวิจัย”ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สามารถสมัครเข้ารับการสอบที่องค์กรรับรองของเราได้ครับ การรับรองมี2แนวทาง
  1) ทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
  2) ทำการเทียบประสบการณ์ จากportfoli ครับ
  จะเริ่มทำการประเมินในปี งปม.2565-2567 ครับ รอรับใบสมัครสอบได้เลยครับ

Loading