pr

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสมรรถนะและวิจัยนวัตกรรม

แบบฝึกประเมินสมรรถนะเพื่อพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน สายวิชาการ
หลักการแนวคิดและความสัมพันธ์ของการพัฒนาโครงการการศึกษาและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักแนวคิดการกำหนดลักษณะปัญหาการบริการและพัฒนาโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบฝึกสรุปตรวจสอบสาระสำคัญของโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากรสายวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Loading