pr

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญเสนอเค้าโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนต่อยอดปณิธาน รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น.ในฐานะเลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้รับเชิญจาก พล.ต.ธิติชัย ปรีชา และพล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป. คณะทำงาน “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ศปคช.ของ กอ.รมน.” ให้เสนอเค้าโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนต่อยอดปณิธาน รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

ผลการนำเสนอเค้าโครงการวิจัยเรื่องดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1.คณะทำงาน ศปคช.เห็นชอบให้ สถาบันวิจัยฯ สวพท.ทำการวิจัยเรื่อง “แนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนต่อยอดปณิธาน รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10”
2.ให้ทำงานวิจัยภายใต้หน่วยงานที่ชื่อว่า “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ศปคช.”
3.เป้าหมายพื้นที่ กองทัพภาคที่1 – 4 ภาคละ 1 หน่วย
4.ถอดบทเรียนจาก
4.1ประชาชนและองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
4.2ประชาชนและองค์กรที่ไม่ประสบความสำเร็จในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
5.ให้ถ่ายภาพประกอบทั้งในมุมสูงและปกติประกอบรายงายกานวิจัยให้เห็นเนื้องานเศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ

ต้องขอขอบคุณคณะทำงานของศูนย์ ศปคช.กอ.รมน พล.ต.ธิติชัย ปรีชา พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป และทีมงานวิจัยของสถาบันวิจัย สวพท. ดร.จตุรงค์, ดร.วรรณะ,ดร.เกรียงพงษ์ ไว้ ณ.ที่นี้ด้วยครับ ที่ทำให้โครงวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ทำการวิจัย ใช้ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2564 ครับ

Loading