news

เอกสารประกอบการยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การจัดสอบ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพนักวิจัย อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 5 และอาชีพนักวิจัย ระดับ 8
แบบเทียบประสบการณ์ RESK ทางออนไลน์
ระหว่างวันที 20-21 มีนาคม 2566

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา (แบบ ส. 2)
บัญชีรายชื่อผู้คุมการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ (แบบ ส. 3)

วันที่ 20 มีนาคม 2566

เจ้าหน้าที่สอบ คณะที่ 1

1) ดร.อำนวย เถาตระกูล 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ภัทรอาชาชัย 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม

ที่
รายชื่อผู้เข้าสอบ
เอกสารใบสมัคร
แบบสรุปผลการประเมิน
รวมแบบสรุปผลการประเมิน
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ
เวลา 09.00 – 12.00 น.
1.
นางสาวชเนตตี วงค์แก้ว2.
ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย3.
ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่มเวลา 13.00 – 17.00 น.
4.
รศ.ดร.รจนา จันทราสา5.
ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี6.
ดร.ปัญญดา จันทกิจ7.
อาจารย์วุฒิพงศ์ จันทร์เมืองไทยเจ้าหน้าที่สอบ คณะที่ 2

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง 2) พล.อ.ต. ดร.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ 3) ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา

ที่
รายชื่อผู้เข้าสอบ
เอกสารใบสมัคร
แบบสรุปผลการประเมิน
รวมแบบสรุปผลการประเมิน
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ
เวลา 09.00 – 12.00 น.
1.
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สู่เพื่อน
2.
ผศ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร
3.
ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
เวลา 13.00 – 17.00 น.
4.
ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
5.
อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์
6.
นางสาววรีญา คลังแสง
7.
นางสาวนฤมล ชมโฉม
วันที่ 21 มีนาคม 2566

เจ้าหน้าที่สอบ คณะที่ 3

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง 3) ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา

ที่
รายชื่อผู้เข้าสอบ
เอกสารใบสมัคร
แบบสรุปผลการประเมิน
รวมแบบสรุปผลการประเมิน
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ
เวลา 09.00 – 12.00 น.
1.
ผศ.ดร.พนิดา นิลอรุณ
2.
ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ
3.
อาจารย์อทิตยา บัวศรี
เวลา 13.00 – 17.00 น.
4.
ผศ.รติรัตน์ ณ สงขลา
5.
ดร.จงดี พฤกษารักษ์
6.
ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์
7.
ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง
เจ้าหน้าที่สอบ คณะที่ 4

1) ดร.อำนวย เถาตระกูล 2) รองศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม

ที่
รายชื่อผู้เข้าสอบ
เอกสารใบสมัคร
แบบสรุปผลการประเมิน
รวมแบบสรุปผลการประเมิน
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ
เวลา 09.00 – 12.00 น.
1.
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
2.
ผศ.ดร.ธนพล ก่อฐานะ
3.
ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
เวลา 13.00 – 17.00 น.
4.
อาจารย์วีณา จันทรสมโภชน์
5.
ผศ.ดร.รภัทภร เพชรสุข
6.
ผศ.ดร.ทวีป พรหมอยู่
7.
ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
บันทึกการประชุมเจ้าหน้าที่สอบ
การจัดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพนักวิจัย อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 5 และอาชีพนักวิจัย ระดับ 8
แบบเทียบประสบการณ์ RESK ทางออนไลน์
วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น.

Loading