ผลงานฝึกอบรม

วันที่ 8 มกราคม 2567ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุม ในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะประเมินที่ร่วมรับผิดชอบในการประเมินโครงการ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ สสส. [readmore…]
วันที่ 6 มกราคม 2567ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจากท่าน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรนิติกร รุ่นที่51 [readmore…]
วันที่ 7 ธันวาคม 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.. ให้เป็นวิทยากร หลักสูตรวิศวกรโยธา รุ่นที่13 “วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา” [readmore…]
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก นายพนมเทียน เส้งวัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่76 [readmore…]
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน”เลขาธิการคุรุสภา” ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ให้เข้าร่วมประชุมครั้งที่2/2566 เป็นการพิจารณาร่างหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา [readmore…]
วันที่ 11 สิงหาคม 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการถาบันวิจัยและพัฒนาสมนรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อปฏิบัติงานในโครงการประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน [readmore…]
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย..ได้เป็นประธาน “มอบใบรับรองมาตรฐานอาชีพ และบัตรประจำตัว ของผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ระดับ 8” ให้กับนักวิจัยที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาชีพ รุ่นที่1 [readmore…]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก ท่าน ผอ.พนมเทียน เส้งวัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรนักวิชาการศึกษาสาธารณะสุข รุ่นที่10 รายวิชา “วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่” [readmore…]
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “อาจารย์ประจำและกรรมการหลักสูตรสาขาบริหารการศึกษา มหาบัณฑิต” ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร [readmore…]
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก นายพนมเทียน เส้งวัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็น “วิทยากร” หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ 11 “วิชา ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง” [readmore…]
วันที่ 2 กรกฎาคม 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” และคณะวิทยากร ของสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้ดำเนินการฝึกอบรมเป็นวันที่ 5 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ “หลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 3” ของบริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซนเตอร์ จำกัด (IRC) [readmore…]
วันที่ 27 มิถุนายน 2566คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนักวิจัย” มีความภาคภูมิใจ และมีความสุขมากที่สุด ที่ได้สร้างนักวิจัย ที่มีใบประกอบวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ระดับ 5 และระดับ 8 ที่เป็นนักวิจัยของภาครัฐ ให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยเป็นคณะแรกที่เป็นนักวิจัยที่มีใบประกอบวิชาชีพ ของภาครัฐ [readmore…]
วันที่ 19 มิถุนายน 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และคณะ ได้รับเชิญจาก บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซนเตอร์ จำกัด (IRC) นิคมอุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี [readmore…]
วันที่ 18 มิถุนายน 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ "เลขาธิการ" สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และคณะ ได้รับเชิญจาก บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซนเตอร์ จำกัด (IRC) นิคมอุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี [readmore…]
วันที่ 17 มิถุนายน 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และคณะ ได้รับเชิญจาก บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซนเตอร์ จำกัด (IRC) นิคมอุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี [readmore…]
วันที่ 7 มิถุนายน 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก ท่าน ผอ.ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผู้อำนวยการหลักสูตร.ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 101 [readmore…]
วันที่ 3 มิถุนายน 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทยได้รับเชิญจาก ผอ.ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 33 [readmore…]
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course หัวข้อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น [readmore…]
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ "เลขาธิการ" สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจากท่าน ผอ. ดร.ภัทรพล โพธิภัทร จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นวิทยากร วิชา "กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่" [readmore…]
วันที่ 24 เมษายน 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และอีกฐานะหนึ่งคือ “ผู้แทนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนักวิจัย” ได้ร่วมประชุมกับบุคลากร “ระดับผู้นำ” ของ บริษัท IRC บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซนเตอร์ [readmore…]
วันที่ 21 เมษายน 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” และทีมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย อาทิ “รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานที่ปรึกษา สถาบันฯ” และผู้แทนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนักวิจัย ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี “ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา” ได้ร่วมประชุมกับ “บริษัท NPF ผู้ประกอบการวิจัยทางด้านพลังงาน” และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ [readmore…]
วันที่ 3 เมษายน 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับการติดต่อจากท่าน ผอ.มะลิ…จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ในฐานะ "องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ.. สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา..ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นผู้ประเมินในสาขาวิจัยและพัฒนา และได้เปิดสมัครรับการประเมินไปแล้ว 1 รุ่น และอยู่ระหว่างดำเนินการประเมินในรุ่นที่ 2 [readmore…]
วันที่ 1 เมษายน 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน ผอ. พนมเทียน เส้งวั่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรนักวิชาการสาธารณะสุข รุ่นที่ 8 ในรายวิชา “วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่” [readmore…]
วันที่ 31 มีนาคม 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย “ได้รับการแต่งตั้ง” ให้เป็น “องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนักวิจัย” ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี [readmore…]
วันที่ 31 มีนาคม 2566สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย เริ่มรอบการเปิดสมัครเข้ารับการเทียบโอนประสบการณ์ แบบ RESK ออนไลน์ รุ่นที่ 2 [readmore…]
วันที่ 20-21 มีนาคม 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย” และได้รับการแต่งตั้งให้ เป็น “ผู้แทนองค์กร ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนักวิจัย จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี” ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกบนแผ่นดินไทย คือ… “ให้กำเนิดอาชีพนักวิจัย”… “ที่มีใบรับรองสมรรถนะอาชีพ เป็นนักวิจัย ระดับ 8 และ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาวิจัยและพัฒนา” [readmore…]
วันที่ 15 มีนาคม 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผอ.งานฝึกอรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรบรรยาย “หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ 9” วิชา “ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ การแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” [readmore…]
28 กุมภาพันธ์ 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้ประชุมทางออนไลน์ ZOOM เรื่อง การประเมินสถานที่จัดสอบเทียบประสบการณ์ RESK เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพนักวิจัย “สาขาวิชา การบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาวิชาชีพวิจัยและพัฒนา [readmore…]
23 กุมภาพันธ์ 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ท่าน ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผู้อำนวยการหลักสูตรนักจัดการงานเทศกิจ รุ่นที่ 2 ให้เป็นวิทยากร “วิชา ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานในหน้าที่อย่างมืออาชีพ” [readmore…]
18 กุมภาพันธ์ 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร บรรยาย “หมวดวิชาเฉพาะ วิชา กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่” [readmore…]
1 กุมภาพันธ์ 2566วันสุดท้ายของการอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อหมวดที่6 การประเมินผลนวัตกรรม (Evaluational Innovation) [readmore…]
31 มกราคม 2566ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยในยุค VUCA World.เชิงพาณิชย์ ต่อเป็นวันที่4ของการอบรม ณ.ห้องประชุมกรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หัวข้อที่ดำเนินการอบรม เป็นเนื้อหาของหมวดที่4 เรื่องสุดท้าย คือการออกแบบวิจัยนวัตกรรม ADDIE Model [readmore…]
30 มกราคม 2566เป็นวันที่พาท่านย้อนกลับเข้ามาสู่การอบรมหลักสูตรอบรมสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์วันที่ 3 ของการอบรมนะครับ[readmore…]
29 มกราคม 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ท่าน ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผู้อำนวยการหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณะสุข รุ่นที่98 ให้เป็นวิทยากรบรรยาย วิชากลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ [readmore…]
25 มกราคม 2566ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดย ดร.ภัทรพล โพธิภัทร หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากร ให้การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 32 [readmore…]
23 - 24 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ, และสถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์หลักสูตร "การพัฒนานักวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ การสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพาณิชย์" [readmore…]
8 ธันวาคม 2565ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดย ดร.ภัทรพล โพธิภัทร หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากร ให้การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 32 [readmore…]
25 พฤศจิกายน 2565ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ทำหนังสือขออนุญาตเข้าพบหารือ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ ใช้งานได้จริง ..ต่อยอด…ขายได้..ครับ [readmore…]
3 พฤศจิกายน 2565ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และ รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อดีตอธิการบดี มรภ. นครสวรรค์ ประธานที่ปรึกษา สถาบันฯ ได้ร่วมประชุมกับ ท่าน ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [readmore…]
31 ตุลาคม 2565ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย วิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รุ่นที่ 81 [readmore…]
30 กันยายน 2565วันที่ห้าวันสุดท้ายของการอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 ให้แก่คุณครูอาชีวะ ทั่วประเทศ [readmore…]
29 กันยายน 2565วันที่สี่ของหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 ให้แก่คุณครูอาชีวะ ทั่วประเทศ [readmore…]
28 กันยายน 2565การอบรมวันที่สามของหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพาณิชย์ รุ่นที่1 ให้แก่คุณครูอาชีวะ ทั่วประเทศ [readmore…]
27 กันยายน 2565การอบรมวันที่สองของหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ รุ่นที่1 ให้แก่คุณครูอาชีวะ..ทั่วประเทศ.. [readmore…]
26 กันยายน 2565คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก ท่าน ผอ.ดร.สุรพง เอิมอุทัย ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ [readmore…]
20 กันยายน 2565ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และ “หัวหน้าคณะวิทยากร”และ”ผู้บริหารหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์” [readmore…]
4 สิงหาคม 2565ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 31 “วิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล” [readmore…]
21 กรกฎาคม 2565 ดร. อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากร หลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 88 วิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร [readmore…]
29 มิถุนายน 2565 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรนักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 80 ใน “วิชา:วิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่” [readmore…]
วันที่ 8 และวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ประเมินผลการปฏิบัติงานของ “ครูผู้ช่วย” วิทยาลัยอาชีวเอี่ยมละออ. [readmore…]
24 มิถุนายน 2565สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์มหาชน) ได้แจ้งผลการสอบเป็นเจ้าหน้าที่จัดสอบ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาวิจัยและพัฒนา [readmore…]
25-27 กุมภาพันธ์ 2565สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก วท.ปักธงชัย ให้เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกานเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน RBL:Research based learning [readmore…]
4 กุมภาพันธ์ 2565ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เลขานุการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ ได้ร่วมประชุมกับ คุณวรากร ธนูสนธิ์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และคุณอุดมลักษณ์ ภักดีวานิช นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ณ. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ [readmore…]
27-29 มกราคม 2565สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก ท่าน ผอ.ยุพิน พิมสร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ให้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การจัดการเรียนรู้อาชีว ศึกษาโดยใช้ฐานการวิจัย [readmore…]
27-29 มกราคม 2565กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้รับลงทะเบียนในระบบ e-GP และอนุมัติให้ “สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย” เป็นผู้ประกอบการประเภท นิติบุคคล ที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐได้ [readmore…]
12 มกราคม 2565กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้รับลงทะเบียนในระบบ e-GP และอนุมัติให้ “สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย” เป็นผู้ประกอบการประเภท นิติบุคคล ที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐได้ [readmore…]
24 ธันวาคม 2564ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการ และคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้เสนอโครงการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ที่เป็นหลักสูตรสร้างงานวิจัยนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง และขายได้จริง [readmore…]
23 ธันวาคม 2564ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ดร.ชอ ภัทรพล ผอ.ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากร หลักสูตรนักบริหารงานช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)รุ่นที่ 79 [readmore…]
22 ธันวาคม 2564อาจารย์สุจริต บัวพิมพ์ ได้ไปช่วยทบทวนบทบาทของครูกับภาระกิจที่มีคุณค่าต่อสังคมที่ยิ่งใหญ่ให้กับคณะครูผู้บริหารของ รร.พระราม 9 กาญจนาภิเษก [readmore…]
3 ธันวาคม 2564ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการ และ รองเลขาธิการ สุบิน แพทย์รัตน์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับท่าน ผอ.ดร.ดำรง..ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคปทุมธานี พร้อมกับ อ.เก่ง ปาริชาติ..และคณะ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ” [readmore…]
28 ตุลาคม 2564ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้ติดต่อประสานกับ ท่าน ผอ.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เกี่ยวกับความร่วมมือ MOU ในการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยให้เป็นต้นแบบในการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย [readmore…]
27 ตุลาคม 2564ดร.อำนวย เถาตระกูล และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ได้ 2 หลักสูตร [readmore…]
27 ตุลาคม 2564วันที่ 27 ตุลาคม2564 ดร.อำนวย เถาตระกูล และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ได้ 2 หลักสูตร [readmore…]
12 ตุลาคม 2564คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มี ดร.อำนวย เถาตระกูล และ น.อ.(พ)ดร.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา, ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์,ได้ร่วมประชุมกับท่านอธิการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยรังสิต [readmore…]
2 กันยายน 2564ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ” ได้เรียนเชิญ”คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ” ประชุมเป็นครั้งแรก ครั้งที่ 1/2564 [readmore…]
17 – 18 สิงหาคม 2564สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ผมในฐานะเลขาธิการ กับ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา และ อ.ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว ได้รับเชิญจากประธานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย 3 หมวดวิชา [readmore…]
5 สิงหาคม 2564ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นวิทยากรวิชา กราฟชีวิต ทางออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา เกิดมุมมองที่มีหลักการเหตุผล เข้าใจที่มาที่ไป และการพยากรณ์การตัดสินใจในอนาคตเชิงสถิติที่ล้ำลึกแหลมคมดุจ “ลูกธนู” จึงออกแบบหลักสูตรการบรรยายเป็นขั้นเป็นตอน [readmore…]
5 กรกฎาคม 2564ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับติดต่อประสานงานจาก จนท.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เชิญชวนให้สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย สมัครเข้ารับการประเมินเป็นองค์กรมีหน้าที่ประเมินสมรรถนะบุคคล สาขาวิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการบริการการศึกษา วิจัยและภาษา [readmore…]
24 มิถุนายน 2564ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน ผอ.ยุพิน พิมสร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ให้ไปร่วมบุญเกาะชายผ้าเหลืองในพิธีอุปสมบทบุตรชาย [readmore…]
31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร “การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ร.9” ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ [readmore…]
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากร การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [readmore…]
9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญเสนอเค้าโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนต่อยอดปณิธาน รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 [readmore…]
24 มกราคม 2564ดร.อำนวย เถาตระกูล เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการบริหารสมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย” [readmore…]
4 มกราคม2564ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ราชบัณฑิต ศ.ดร.ยงยุทธ์ วัชรดุลย์ ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ให้ร่วมประชุมครั้งที่ 303-1/2564 [readmore…]
17 ธันวาคม 2563ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ผอ.ดร.สุดสาย ศรีศักดา หัวหน้าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับคุณภาพการนิเทศอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” ให้ไปบรรยายพิเศษ [readmore…]
11 ธันวาคม 2563ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากร วิชา กลยุทธ์วางแผนทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ [readmore…]
28 พฤศจิกายน 2563ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากร เรื่อง ทิศทางการจัดการเรียนการสอนและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ จังหวัดอุบลราชธานี [readmore…]
23 ตุลาคม 2563ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง 2 รังสิต ปทุมธานี ให้เป็นวิทยากรบรรยาย “วิชา การเสริมสร้างแรงจูงใจและทัศนคติในการปฏิบัติงาน” [readmore…]
22 ตุลาคม 2563ได้รับ “หนังสือรับรองผลงานจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอณาจักร (กอ.รมน.)” ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชนโครงการสร้างความรัก ความปรองดองในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 [readmore…]
11 กันยายน 2563ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และ ดร.ภัทรพล ผู้รับผิดชอบ “หลักสูตรวิศวกรโยธา รุ่นที่ 9” ให้เป็นวิทยากรบรรยาย “วิชา การเสริมสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน” วันที่ 11 กันยายน 2563 ได้รับเชิญจาก ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และ ดร.ภัทรพล ผู้รับผิดชอบ “หลักสูตรวิศวกรโยธา รุ่นที่ 9” ให้เป็นวิทยากรบรรยาย “วิชา การเสริมสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน” [readmore…]
7 สิงหาคม 2563ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากร “วิชาวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่” หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่134 [readmore…]
22 มิถุนายน 2563ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นผู้บรรยาย “วิชาจิตวิทยาการบริหารการพัฒนาบุคลากรและให้คำปรึกษา” หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 23 [readmore…]
27 พฤศจิกายน 2562ขอบคุณกัลยาณมิตร อาจารย์พ่อ ดร.อำนวย และ ดร.เสือ ที่ช่วยแนะนำ เติมเต็ม วิทยาการด้านการบริหารงานวิจัยคะ (แถมเลี้ยงข้าว : ร้องเพลงด้วย) [readmore…]
25 พฤศจิกายน 2562ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญท่าน ผอ.ช.โชคชัย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากรบรรยายวิชา “การบริหารผลงานและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ” [readmore…]
19 พฤศจิกายน 2562ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากรบรรยาย วิชา “การบริหารผลงานและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ” หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ 24 [readmore…]
18 พฤศจิกายน 2562ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่านเลขาธิการ กอ.รมน. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ และ พล.อ.กนก ภู่ม่วง, พล.ท.ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ เชิญในฐานะหัวหน้าคณะประเมินโครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนฯปีงบประมาณ 2562 โดยมอบให้ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินที่สำคัญ สำหรับนำไปใช้ในการวางแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2563 [readmore…]
2 ตุลาคม 2562ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากร บรรยายวิชา “สัมนาปัญหาและแนวทางปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [readmore…]
4 กันยายน 2562สนทนา Focus Group เรื่อง "โครงการสำรวจทัศคติของประชาชนภายใต้โครงการสร้งความรักความปรองดองในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง" (ซึ่งเป็นโครงการของ กอ.รมน.) [readmore…]
29 สิงหาคม 2562ทีมงานคณะทำงานประเมินได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ของผลงานการประเมินโครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนภายใต้โครงการสร้างความรักความปรองดองในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง ให้ ท่าน พล.ท.กนก, ผอ.ศปป.กอ.รมน. และคณะนายทหารระดับนายพล ระดับพันเอก รวมทั้งนักวิจัยของ กอ.รมน. [readmore…]
27 สิงหาคม 2562ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ให้เป็นวิทยากรบรรยาย "วิชาแผนการศึกษาชาติ 2560-2578" ให้กับนักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 26 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ [readmore…]
7 สิงหาคม 2562ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ให้เป็นวิทยากร หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 41 “วิชาแผนการศึกษาชาติ 2560-2579” [readmore…]
6 กรกฎาคม 2562ดร.อำนวย เถาตระกูล ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลงานการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ 12 เรื่อง ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจำปี 2019 [readmore…]
11 มิถุนายน 2562ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็น"วิทยากร" อบรมเรื่อง รัฐบาลดิจิทัล 4.0 ของหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 62 [readmore…]
11-13 มิถุนายน 2562ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ให้เป็นวิทยากร "เรื่องการวัดและประเมินผลหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น [readmore…]
28-29 มีนาคม 2562ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ท่านคณบดี ดร.อรอนงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้เป็นวิทยากร เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น [readmore…]
19 กุมภาพันธ์ 2562ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้เป็นวิทยากรหลักสูตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วิชารัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 [readmore…]
21 ธันวาคม 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากร วิชาเฉพาะตำแหน่ง2 การบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 17 [readmore…]
20 ธันวาคม 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล เข้าร่วมประชุมกับ พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป์ ผอ.ฝ่ายแผนฯ ศูนย์ปรองดอง กองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี เรื่องการจัดโครงการสัมมนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ ค่าย มทบ.จังหวัดชลบุรี และเทศบาลเมืองพัทยา [readmore…]
3 ตุลาคม 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ดร.ช ภัทรพล โพธิภัทร ผอ.กลุ่มงานฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักบริหารท้องถิ่นรุ่นที่1 "วิชาการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" [readmore…]
25 กันยายน 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นสหกรณ์หุบกะพง และกลุ่มเกษตรกร ของพี่ขวัญเรือน ในนิคมสหกรณ์หุบกะพง ของพ่อหลวง ร.9 ที่จังหวัดเพชรบุรี [readmore…]
25 กันยายน 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีประสานกับ ผอ.คัมภีร์ สายะสนธิ ในการนำเกษตรกรอินทรีย์ และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน SDGsPGS [readmore…]
18-20 กันยายน 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่ประสานงานระว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรีและสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย [readmore…]
9 กันยายน 2561อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้แต่งตั้ง ดร.อำนวย เถาตระกูล ให้เป็นที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการประเมินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ ร่วมกับ น.อ.พิเศษ ดร.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ได้ลงพื้นที่ ที่แผนกอิเล็กทรอนิค วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอุดรธานี [readmore…]
8 กันยายน 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่ในฐานะที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานประเมินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ ร่วมกับ น.อ.พิเศษ ดร.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ที่อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ [readmore…]
7 กันยายน 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะที่ปรึกษาและคณะทำงานประเมินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ ร่วมกับ น.อ.พิเศษ ดร. สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ที่แต่งตั้งโดยอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ [readmore…]
5 กันยายน 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่ในฐานะประธานคณะทำงานประเมินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ [readmore…]
3 - 4 กันยายน 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ) ให้เป็นวิทยากร เรื่อง “การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น” และ “การเขียนคู่มือประกอบหน่วยสมรรถนะ” [readmore…]
31 สิงหาคม 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ลงพื้นที่ร่วมกับ ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค และ ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล ประเมินกิจกรรมการนำสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าสู่ห้างท๊อปโรบินสันแอร์พอร์ตเชียงใหม่ [readmore…]
29 สิงหาคม 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่ในฐานะประธานคณะทำงานประเมินร่วมกับ ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุญนาค ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐมาตรฐาน SDGsPGS [readmore…]
11 สิงหาคม 2561วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เป็นวันสุดท้ายของการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 ของ ม.บูรพา [readmore…]
9-11 สิงหาคม 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะทำงานประเมินร่วมกับคณะ ผศ.ดร.อภิญญ อิงอาจ และ ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ประเมินโครงการ BMC ณ.วิทยาลัยเทคนิคน่าน [readmore…]
6 – 8 สิงหาคม 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะทำงานประเมินร่วมกับ ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ ดร.นัทธหทัย เถาตระกูล ประเมินโครงการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ณ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน [readmore…]
23 กรกฎาคม 2561ด้วยภารกิจบริการวิชาการในฐานะรองประธานคณะทำงานประเมินผล โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค จึงได้เดินทางมาเพื่อสมทบกับ ดร.อำนวย เถาตระกูล ประธานคณะทำงานประเมินผลโครงการ [readmore…]
20 - 23 กรกฎาคม 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่ทำหน้าที่ ประเมินโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หลักสูตรการวางแผนธุรกิจ Bussiness model canvas BMC ของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์จังหวัดเพชรบุรี [readmore…]
19 กรกฎาคม 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี [readmore…]
13 กรกฎาคม 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญไปวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพครูสอนขับรถยนต์ ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม [readmore…]
29 มิถุนายน 2561ประชุมวิชาการระดับชาติ ไอชีทีศิลปากรวิชาการ ICT Silpakorn National Conference [readmore…]
21 - 24 มิถุนายน 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้พาทีมงานคณะทำงานฝ่ายประเมินผลโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ณ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน [readmore…]
6 มิถุนายน 2561ดร. อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้เข้าประชุมในฐานะ “ที่ปรึกษา” และ”ประธานคณะทำงานประเมินผล” การพ้ฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค [readmore…]
28 พฤษภาคม 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็น “ที่ปรึกษา” โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค และเป็น “ประธาน” คณะทำงานประเมินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค [readmore…]
20 - 25 พฤษภาคม 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ รับเชิญจาก ศาสตรจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตร “การฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” แม่ไก่ รุ่นที่ 17 [readmore…]
11 พฤษภาคม 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจากท่าน ผอ.ประชา ฤทธิผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดให้ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนสู่นวัตกรรมทางการศึกษา” [readmore…]
26 - 30 มีนาคม 2561ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทยได้ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจัดหลักสูตรอบรมสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ รุ่นที่ 1 ของอปท. เป็นรุ่นที่2 [readmore…]
26 กุมภาพันธ์ 2561รูปแบบและแนวทางการพัฒนา หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เรื่อง กรอบกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรการวัดและประเมินผลและ การเตรียมบุคคลที่เกี่ยวข้อง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, มหาวิทยาลัยรังสิต, สานักงานศึกษาธิการภาค 1 [readmore…]
6 - 10 พฤศจิกายน 2560 รายงานประเมินผล โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยนวัตกรรมแห่งชาติ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ [readmore…]
10 กันยายน 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการ สถาบัน วิจัยและพัฒนาสมรรถนะ อาชีพประเทศไทย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ และเป็น Invite Speaker กับ มทร. ตะวันออก, สภาวิศกร,วช, สกว, British Council, และ The University of Sheffiled,UK จัด International Symposium on Construction Innovation Research (ISCIR) [readmore…]
7 กันยายน 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทยและทีมงาน ได้ประชุมความร่วมมือ กับ รอง ผอ.ฝ่าย พัฒนานักวิจัย และ ทีมงานของ สวทช. เพื่อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่ [readmore…]
5 กันยายน 2560 ดร. อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุม ร่วมกับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ผอ.สถาบันวิจัย มรภ. พระนคร จะร่วมมือกัน สร้างนักวิจัยนวัตกรรม รุ่นใหม่แห่งชาติ โดย ใช้ มรภ.พระนคร เป็นฐาน ในการฝึกอบรม [readmore…]
2 กันยายน 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญ จากสถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น ให้ เป็นวิทยากร หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 เรื่อง “การวิจัยทางการศึกษา ไม่ยากอย่างที่คิด” ให้ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 6 ในสังกัด อบจ. อบต. ทม. ทต. ทั่วประเทศ [readmore…]
31 สิงหาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่นให้เป็นวิยากรวิชา สัมนาการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคคล หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารทั่วไปรุ่น 12 ที่มาจาก ผอ.ฝ่ายต่างๆในสังกัด อบจ, อบต, ทม,และ ทต, ทั่วประเทศ [readmore…]
23 สิงหาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารสถาบันวิจัย และพัฒนาสมรรถนะอาชีพ เป็นครั้งแรก โดยมี นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน เป็นประธาน [readmore…]
22 สิงหาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ สวทช. ที่ อ.คลองหลวง หลัง ม.ธรรมศาสตร์และ สถาบันเอไอที [readmore…]
19 สิงหาคม 2560 วันที่19 ส.ค. 60 ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รังสิต เป็นวิทยากรเรื่อง “งานวิจัยทางการศึกษาไม่ยากอย่างที่คิด” ของหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา:ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 5 [readmore…]
8 สิงหาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นวิทยากรนำอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ให้แก่ นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 ของมหาวิทยาลัยบูรพา [readmore…]
14 - 15 สิงหาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นเจ้า ภาพร่วมกับโรงเรียน นายร้อยตำรวจ และสำนักงานคณะกรรม การวิจัยแห่งชาติ วช. จัดโครงการอบรมสร้าง นักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 1 [readmore…]
13 สิงหาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ เป็นวิทยากรเรื่อง “งานวิจัยการศึกษาไม่ยากอย่างที่คิด” ให้แก่ผู้อำนวยการ สถานศึกษาของ โรงเรียนในสังกัด อบต. อบจ. ทม. ทต. รุ่นที่ 4 [readmore…]
7 – 11 สิงหาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อหมวด 1 “ปรัชญาและจรรยาบรรณวิจัย” [readmore…]
5 สิงหาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญ จาก ผอ.วิทยาลัย เทคนิคฉะเชิงเทรา ให้เป็นวิทยากร หัวข้อ “การเขียน แผนการเรียนรู้ มุ่งเน้นปรัชญาของ เศรษฐิกจพอเพียง” [readmore…]
20 กรกฎาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากหัวหน้าโครงวิจัย อ.พชร พุทธิเนตร และ อ.ทศทิศ วินิจฉัยกุล วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ” [readmore…]
23 มิถุนายน 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปเป็นนักเรียนเรื่องสถิติเพื่อการวิจัย ที่บรรยายโดย ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ วิทยากรแม่ไก่ รุ่น 15 ของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดย มรภ.พระนคร ครับ [readmore…]
17 มิถุนายน 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ท่าน ดร.พรชัย มงคลวนิช และสภามหาวิทยาลัยสยาม ที่มอบเกียรติบัตร “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารการศึกษา” [readmore…]
27 พฤษภาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ให้ไปร่วมงานเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี [readmore…]
22 - 26 พฤษภาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นผู้รับผิดชอบทั้งจัดเป็นวิทยากรและผู้บริหารโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)รุ่นที่ 10 กับ มรภ.พระนคร และ วช. [readmore…]
21 พฤษภาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นประธานประชุมวิทยากรแม่ไก่รุ่นที่ 10 เพื่อให้การอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)รุ่นที่ 10 จัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร [readmore…]
19 - 20 พฤษภาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสมาคม สสอท กลุ่มบริหารธุกิจ ให้ผมเป็นวิทยากรเรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [readmore…]
18 พฤษภาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคม ให้เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ MOU ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศ ระหว่างสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. [readmore…]
31 มีนาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลในถิ่นธุรกันดาร [readmore…]
28 - 29 มีนาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากหัวหน้าโครงวิจัย อ.พชร พุทธิเนตร และ อ.ทศทิศ วินิจฉัยกุล วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ” [readmore…]
25 - 26 มีนาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมพีธีเปิดการแสดงผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 [readmore…]
16 มกราคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้ไปทำหน้าที่ “ครู” สอนหนังสือหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่63/1 [readmore…]
21-22 ธันวาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ปรัชญา การพัฒนากำลังคนของประเทศไทย “พัฒนากำลังคนของประเทศไทย ให้มีศักยภาพความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก” [readmore…]
19 ธันวาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าพบ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [readmore…]
19 ธันวาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปประชุมเตรียมการจัดโครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) ให้กับกรมอุตุนิยมวิทยา [readmore…]
13-17 ธันวาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะผู้ประสานงานโครงการสร้าง นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ได้จัดและ บริหารโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6โดยความร่วมมือกัน 3 หน่วยงานได้แก่ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. [readmore…]
1-4 ธันวาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการ สมาคมนัก วิจัยแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริหารสมาคม ให้ไปร่วมเป็น เจ้าภาพร่วมในการจัดงานการ ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่องเทคโนโลยีการบริหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [readmore…]
30 พฤศจิกายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับ เชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น รังสิต ให้เป็นวิทยากร สอน “วิชาการบริหารงานบุคคล ยุคใหม่” หลักสูตรนักบริหาร งานสวัสดิการสังคม [readmore…]
25 พฤศจิกายน 2559 ดร. อำนวย เถาตระกูล ได้ออกรายการ คิดเพื่อชาติ TNN2 – นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับประเทศไทย – วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2559 [readmore…]
21 - 25 พฤศจิกายน 2559 ดร. อำนวย เถาตระกูล ได้ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)รุ่นที่ 7 ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [readmore…]
17 พฤศจิกายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ร่วมเป็นวิทยากรรายการคิดเพื่อชาติ เรื่อง การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศไทย ทางช่อง TNN2 784
[readmore…]
16 พฤศจิกายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารได้แก่ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณและพี่ล้อมที่ปรึกษาสมาคมฯ ที่อำนวยความสะดวกให้ได้เข้าพบท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย หารือเรื่องการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ไทย 4.0 ให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
[readmore…]
3 พฤศจิกายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมการชี้แจงกรอบวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องบอลรูมบีซี ชั้น 2 โงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ [readmore…]
11 ตุลาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญมาตย์ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปวิทยาศสตร์ เทคโนโลยี วิจัยเพื่อนวัตกรรม ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเรื่อง คำสั่ง คสช การจัดตั้ง กนวช.เพื่อกำกับนโยบายการวิจัยของประเทศไทย [readmore…]
8 ตุลาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรม การออกแบบการวิจัย mixed method ของสมาคมนักวิจัย ณ โรงแรม KU home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [readmore…]
26 กันยายน 2559 ขอบคุณอาจารย์พ่อ ดร. อำนวย เถาตระกูล อย่างสูง จากวันนั้นถึงวันนี้ เริ่มแรกในการสัมมนาทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers) (แม่ไก่) และโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ มา ณ ที่นี่คะ [readmore…]
17-23 กันยายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะผู้อำนวยฝ่ายฝึกอบรม สถาบัน Smart Driver Institute ของบริษัทสามมิตรกรุ๊ฟ ได้จัดฝึกอบรมผลิต “พนักงาน Smart Driver” ตามหลักสูตร ฐานสมรรถนะ [readmore…]
13 กันยายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่านนวลผจง สาลีผล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และสนับสนุนวิชาการ สสว.8 ให้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนานักวิจัยไทย 4.0 กับภารกิจของสำนัก งานส่งเสริมและสนับสนุน วิชาการ สสว 1-12 [readmore…]
13 กันยายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการสมาคมนักวิจัย ได้รับเชิญจากมูลนิธิคลังสมองของวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้ไป ร่วมรายการสนทนาของสถานีโทรทัศน์ TNN ในห้วข้อ คิดเพื่อชาติ เรื่อง “การพัฒนา นักวิจัยไทย 4.0 กับบทบาทของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย” [readmore…]
12 กันยายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม สถาบัน SMM Smart Driver Institute บริษัท สามมิตร โมบิลลิตี้ จำกัด เป็นบริษัทในเครือสามมิตรกรุ๊ฟ ได้ไปตรวจ ติดตามระบบไอทีและสารสนเทศ ที่จะนำมาใช้ในการฝึกอบรมพนักงานขับรถอัจฉริยะ(Smart Driver) [readmore…]
11 กันยายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมสมาคมนักวิจัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร”การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค [readmore…]
8 - 9 กันยายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ไปเป็นวิทยากรหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ” [readmore…]
7 กันยายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมเสวนา เรื่อง นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0 จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย [readmore…]
5 กันยายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ไปเป็นวิทยากร เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบไทย 4.0 [readmore…]
30 สิงหาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นรังสิต (โดย ดร.ชอว์) ให้ไปเป็นอาจารย์สอน “หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ 20” ในวิชา “การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่” ให้แก่ปลัดกับรองปลัด อบต. และปลัดเทศบาลกับรองปลัดเทศบาล [readmore…]
6 สิงหาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปเป็นธานประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา
[readmore…]
5 สิงหาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รังสิตให้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ ให้แก่ นักบริหารงานการเกษตร รุ่นที่ 1 [readmore…]
18 กรกฎาคม 2559 วันเริ่มแรกของการอบรมพนักงานขับรถ อัจฉริยะ smart driver ระดับ1 ของสถาบัน SMM Smart Driver Training ของบริษัท สมาร์ท โมบิลลิตี้ จำกัด ในเครือของกลุ่มสามมิตร [readmore…]
15 กรกฎาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ร่วมประชุมเตรียมการจัดอบรมพนักงานขับรถอัจฉริยะ Smart Driver 1 ของสถาบัน SMM Smart Driver Training [readmore…]
4 - 5 มิถุนายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา ให้ไปเป็นวิทยากร “เรื่อง การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบ CHE QA online [readmore…]
3 มิถุนายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปเป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการสัมมนา “เรื่อง Data Center Technologies 2020” ณ ไบเทคบางนา [readmore…]
2 มิถุนายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปเป็นประธานในงานสัมมนาเรื่อง ธุรกิจพลังงานขยะชุมชน-อุตสาหกรรม Know Who + Know How ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค [readmore…]
1 มิถุนายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันรัชภาคต์ ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์และการจัดการมหาบัณฑิต [readmore…]
29 พฤษภาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 ให้ไปเป็นวิทยากรเรื่องการประกันคุณภาพภายใน ให้หัวหน้าภาควิชา และครูผู้สอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัตรการ [readmore…]
26 - 27 พฤษภาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก กองวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นวิทยากรปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอ งปม.ปี 2561 [readmore…]
25 พฤษภาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากกองวิชาการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ไปเป็นวิทยากร เรื่องการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อของบประมาณ ปี พ.ศ.2561 [readmore…]
25 พฤษภาคม 2559 ดร. อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุมวางแผนการจัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)รุ่นที่ 5 เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักวิจัยกับสำนักงานสนับสนุนส่งเสริมวิชาการ 8 (สสว.8) [readmore…]
21 พฤษภาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถยนต์ Smart Driver [readmore…]
21 พฤษภาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปี 2558 [readmore…]
11 พฤษภาคม 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าภาควิชาทุกท่าน ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 [readmore…]
5 พฤษภาคม 2559 ดร. อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ ของ Smart driver [readmore…]
25 - 29 เมษายน 2559 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้จัดโครงการอบรม "สร้างนักวิจัย รุ่นใหม่ (ลูกไก่) โดยความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมนักวิจัย, วช, และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา [readmore…]
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559ดร.อำนวยเถาตระกูล ได้จัดโครงการสร้างนักวิจัย รุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ที่สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา ร่วมกับสมาคมนักวิจัย และสำนักงานคณะกรรมสภาวิจั แห่งชาติ (วช) [readmore…]
14-16 ธันวาคม 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม Simulation research ของสมาคม นักวิจัย จัดที่ Bangkok Aviation Center [readmore…]
18 พฤศจิกายน 2558 ดร.อำนวย เถาตะกูล ได้รับเชิญ จากท่านรองอธิการบดี และท่าน ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลตะวันออก บางพระ ให้เป็น วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” [readmore…]
3 พฤศจิกายน 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รังสิต ให้บรรยายในหัวข้อวิชา การบริหารความขัดแย้งสันติวิธี หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่น ที่ 51 ให้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สัวกัด อบจ, อบต, ทม,ทต,ที่มาจากทั่วประเทศ [readmore…]
19 ตุลาคม 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ท่าน ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ให้เข้าร่วมประชุมการเปลี่ยนผู้เรียน ปรับผู้สอน พัฒนาหลักสูตร สาขาการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย [readmore…]
7 - 11 กันยายน 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นผู้ประสานงาน จัดโครงการฝึกอบรม “พัฒนาวิทยากรนักวิจัย” รุ่นที่ 10 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร1วช.สำนักงานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ [readmore…]
5 กันยายน 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีการตลาดและสาขาเทคโนโลยีการบัญชี [readmore…]
4 กันยายน 2558 ดร.อำนวยเถาตระกูล ได้รับเชิญและแต่งตั้งจาก ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 ผอ.อุดม รูปดี ให้ผมเป็นประธานนิเทศการจัดการ เรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยเทคนิคน่าน [readmore…]
28 สิงหาคม 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้ไปเป็นวิทยากรอบรมผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร [readmore…]
28 สิงหาคม 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ร่วมเป็นพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชา การระหว่างสมาคมนักวิจัยในอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ และวิทยาเขตจันทบุรี [readmore…]
22 สิงหาคม 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระให้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาวิทยาศาสตร์ [readmore…]
16 สิงหาคม 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะ กรรมการแห่งชาติ(วช)ให้ร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand expo research2015 [readmore…]
14 สิงหาคม 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน รองอธิการบดีและท่านคณบดีคณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ให้เป็นวิทยากรบรรยาบในหัวข้อ” การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการ สอนในรายวิชา ลงใน มคอ.3″ [readmore…]
13 สิงหาคม 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาด้ายการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นประธานประเมินผล “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง พลังอำนาจครูผู้สอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์” [readmore…]
13 สิงหาคม 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ให้ไปเป็นวิทยากร บรรยายในห้วข้อ “เขียน มคอ3 อย่าง ไรให้สามารถบูรณาการกับงานวิจัย ด้านการเนียนการสอนได้” [readmore…]
10 สิงหาคม 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าประชุมอบรมเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย ของผู้ผ่านการฝึกอบรม วิทยากร หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย Training for the trainers (แม่ไก่) [readmore…]
14 มิถุนายน 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุมทีมคณะวิทยากร ที่จะบรร ยาย โครงการอบรมวิทยากรวิจัย (ลูกไก่) ที่ มรภ.สุราษฏร์ธานีครับ [readmore…]
11 มิถุนายน 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ และประธานอนุกรรมการฝ่าย ฝึกอบรมสมาคมนักวิจัย ไปประชุมหารือ เกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือทาง วิชาการ ระหว่างสมาคมนักวิจัย กับ สมาคมวิทยาลัยเทคโลยีและอาชีวศึกษา เอกชนแห่งประเทศไทย [readmore…]
26 - 28 พฤษภาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่” รุ่นที่ 2 [readmore…]
12 พฤษภาคม 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก อบจ.ปทุมธานี ให้ไปเป็นวิทยากรอบรมครูของโรงเรียนสามโคกและโรงเรียนวัดป่างิ้ว ที่อยู่ในสังกัดของอบจ. ปทุมธานี ในห้วข้อ”การวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่” [readmore…]
11 พฤษภาคม 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นประธานเปิด”โครงการอบรมปฏิบัติการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ 1″ ของสมาคมนักวิจัย [readmore…]
15 เมษายน 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่ กับ พล.ท.วิวัฒน์ ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพผู้ประกอบการปิโตรเลียมประเทศไทย ที่ โรงแรมโบทานิค สวนพฤกษศาสตร์ อ แม่ริม จ เชียงใหม่ [readmore…]
11 – 16 เมษายน 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเกียรติจาก ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5) ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 [readmore…]
10 เมษายน 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไป ร่วมงานวันครบรอบ 60 ปี วันเกิดท่าน ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ [readmore…]
31 มีนาคม 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ดร.ณัฐกาญจน์ ติดตามผลการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะพนักงานให้มีศักยภาพและความสามารถ ในการผลิตสินค้า [readmore…]
28 – 29 มีนาคม 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปจัดประชุมโครงการพลังงานทดแทนในนามของสมาคมนักวิจัย ณ โรงแรมโบทานิก สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่ [readmore…]
18 พฤศจิกายน 2557 ดร.อำนวย เถาตะกูล ได้รับเชิญ ได้รับมอบหมายจาก สมาคมนักวิจัย ในอุปถัมภ์ของสภาวจัยแห่งชาติ วช.ให้เข้าประชุมสัมมนารับฟัง ความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง การค้าไทย ตุรกีผลกระทบและนัยสำคัญต่อไทย [readmore…]
3 พฤศจิกายน 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปตรวจงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ ขนาด 6 ห้องนอน มูลค่าการก่อสร้าง 2,900,000 บาท [readmore…]
15 ตุลาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเกียรติจากภาคอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” ตรวจสอบร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาอาชีวศึกษา ศษ.ด อาชีวศึกษา [readmore…]
14 ตุลาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายฝึกอบรมสมาคมนักวิจัย ในความอุปถ้มภ์ของสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ วช. ได้ข้อสรุปว่าปีใหม่จะมี โครงการวิจัยใหม่ๆๆที่สำคัญ 8 โครงการ [readmore…]
4 ตุลาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปที่สวนมะนาวนอกฤดู ต้น นครปฐม ซึ่งสวนนี้ตั้งอยู่ที่ กม 56 ถนนมาลัยแมน ทางเข้าวัดทุ่งกระเจ็ด เขตติดต่ออำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 40 ไร่เศษ [readmore…]
15 กันยายน 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น ให้ไปเป็นวิทยากร วิชา การจัดการความรู้กับตำแหน่งหน้าที่ ผู้อำนวยการกอง อบต. ทั่วประเทศ ณ สถาบันฯ รังสิต [readmore…]
12-13 สิงหาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ขนาดใหญ่ที่ผมเป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงานคู้กับท่านอาจารย์มานิต ช่วยงาน อาจารย์ช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ [readmore…]
4 สิงหาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น วิทยากรบรรยายเรื่อง การกำหนดทิศทาง ในการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ง ชาติ ระดัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. [readmore…]
1 สิงหาคม 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติวิเคราะห์หาและกำหนดสมรรถนะอาชีพนักจิตรกร กันอย่างขะมัก [readmore…]
31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ผมไปเป็นวิทยากร ให้การอบรมเรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพจิตรกร [readmore…]
24 - 25 กรกฎาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล และ ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฎิบัติ” [readmore…]
20 กรกฎาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล เข้าประชุมปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตร 5 บทบาท การเป็นผู้นำได้แก่ บทบาทพิธีกร บทบาทบรรยายสินค้า บทบาทแผนการตลาด บทบาทเล่าประสบการณ์ และบทบาทการปิดสปอนเซอร์ [readmore…]
16 กรกฎาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบุคลากร (HR) ของบริษัท TGCI,Thai-german ceramic industry.Co.,Ltd. [readmore…]
15 กรกฎาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรม 5 บทบาท ( PTC #12 Power training course) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ บทบาทการเป็นพิธีกรในการทำธุรกิจ บทบาทผู้สาธิตผลิตภัณฑ์/สินค้า บทบาทผู้บรรยายแผนการตลาด บทบาทผู้เล่าประสบการณ์ในธุรกิจ และบทบาทผู้ปิดสปอนเซอร์ [readmore…]
11 กรกฎาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปลงพื้นที่การรณรงค์ให้ชาวสวน ชาวไร่ บ้านดอนประดู่ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม [readmore…]
7 กรกฎาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นางจันเพ็ญ หรดี ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือฯ [readmore…]
1 กรกฎาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น รังสิต ให้ไปบรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หลักสูตรพัฒนาบุคลากรผู้อำนวยการกองระดับ 7 [readmore…]
30 มิถุนายน 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญให้เข้าประชุมกับสภาพยาบาล ร่วมกับเลขาธิการ สภาพยาบาล คณาจารย์ และกรรมการบริหารของสภาพยาบาล [readmore…]
26 มิถุนายน 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ผศ.ยุพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ให้แก่ผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ ทั่วประเทศ [readmore…]
12 มิถุนายน 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปประเมินผลการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) [readmore…]
11 มิถุนายน 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเกียรติจาก ผอ.อุดม รูปดี ได้เชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมโฟกัสกรุ๊ฟงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพสถาบันการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [readmore…]
วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ท่านนายกเทศบาลอ้อมน้อย ดร.สมศักดิ์ ขวัญเมือง ให้ไปวางระบบการประกันคุณภาพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย [readmore…]
16-18 เมษายน 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากรเรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D ให้แก่คณะครูและผู้บริหารของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร [readmore…]
13 มีนาคม 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ทำหน้าที่กรรมการสอบหัวข้อ วิทยานิพนธ์ดุษดีบัณฑิต เรื่องการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะของพนักงานองค์กรภาคเอกชน ของ ดร ณัฐกานต์ [readmore…]
20 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุม เรื่องการประเมินสมรรถนะ PIAAC = Programme for the International of Adult Assessment Competencies [readmore…]
19 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) [readmore…]
18 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากรให้การอบรมแก่ รองอธิการคณบดี หัวหน้าภาควิชา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า โรงละครแก่งชาติ เรื่องการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 8 โมดูล [readmore…]
16 มกราคม 2557 และ
20 มกราคม 2557
ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมประชิพิเคราะห์การจัดทำมาตรฐานอาชีพสปา ที่จัดทำโดย SMEs ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ [readmore…]
11 ธันวาคม 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมกับ ท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒ์ ประธานคณะกรรมการ สทศ. และ สาตราจารย์ ดร อภิชัย จากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติในการพัฒนากำลังคนตลอดช่วงชีวิต ในทศวรรษที่ 21” [readmore…]
6 ธันวาคม 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุมร่วมกับท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และ ผู้อำนวยการการศึกษาและท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ [readmore…]
3 ธันวาคม 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หังภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ทำงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [readmore…]
28 พฤศจิกายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติของแต่ละองค์กรที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอง คอร์ด [readmore…]
25 – 27 พฤศจิกายน 2556 1ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีอาจารย์ผู้สอนมาจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จากประเทศนิวซีแลนด์ [readmore…]
22 พฤศจิกายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และท่านพยุงศักดิ์ ชาติสิทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม เรื่อง แผนการพัฒนากำลังตลอดช่วงชีวิต โดยเน้นในช่วงวัยเรียนอายุ ๑๕ – ๒๑ ปี และช่วงวัยทำงานอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ๑๑ กลุ่ม [readmore…]
22 พฤศจิกายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ให้เป็นผู้แทนเข้าประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์เพื่อพัฒนากำลังคน สาขายานยนต์และผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นแกนกลางในการพัฒนามาตรฐานและสมรรถนะสำหรับในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกำลังคน [readmore…]
20 พฤศจิกายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นผู้บรรยาย สร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มขีดสามารถของประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน [readmore…]
16 พฤศจิกายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากรในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีแท้ๆ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาทวิภาคีที่เป็นโรงเรียนในโรงงาน หรือสถานศึกษาในสถานประกอบการพันธ์แท้ [readmore…]
8 พฤศจิกายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุมกับ EAS มีประเทศอินเดีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ได้บรรยายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มประเทศ EAS [readmore…]
4 – 6 พฤศจิกายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าประชุม TF- RQAF ที่ Hotel ISTANA Kuala Lumpur Malaysia มีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าประชุมครบ 10 ประเทศ [readmore…]
31 ตุลาคม 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และท่าน ผอ. อุดม รูปดี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้ไปเป็นประธานคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพสถาบันการอาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 [readmore…]
29 ตุลาคม 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปเป็นวิทยากรในการศึกษาอบรม ผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลระดับ 7 รุ่นที่ 40 วิชา การบริหารและจัดการความรู้ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รังสิต จังหวัดปทุมธานี [readmore…]
12 – 13 ตุลาคม 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปจัดอบรมปฏิบัติการนวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในใหม่ให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเครือพิชญบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 สถานศึกษา [readmore…]
26 กันยายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การศึกษาทางเลือก ตามมาตรา 12 ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ” [readmore…]
21 กันยายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญ จากคณะบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปบรรยายเรื่อง “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่ สพฐ. ผู้บริหารสังเทศบาล และ อบจ.จำนวน 200 กว่าคน [readmore…]
20 กันยายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับมอบหมายจากท่าน เลขาธิการสภาการศึกษา ดร ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ให้ไปประชุมหาข้อตกลงการกำหนดอาชีพ ในสาขาการบริหารอสังหาริมทรัพย์ กับ สมาคมการบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย [readmore…]
18 กันยายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นผู้แทนท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาชีพสาขา Property Management [readmore…]
18 กันยาน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นครู Coaching สอน ดร. อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ และทีมงานเกี่ยวกับ บทบาทของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ [readmore…]
16 กันยายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปร่วมงาน “การศึกษาไทยสู่อาเซียน” ที่เมืองทองธานี Hall 9 [readmore…]
11 กันยายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ให้เป็นคณะทำงานพาผู็แทนจากรัฐบาลฮ่องกง ไปดูงานการจัดการศึกษา RPL ที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพ ฮ่องกง [readmore…]
4 กันยายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเรื่อง “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กับ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมกำลังคนเข้าสู่อาเซียน ณ โรงแรมเม้าเท็นบีชเมืองพัทยา [readmore…]
30 สิงหาคม 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าพบ ดร. ประชา ประสบดี พณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อร้องทุกข์ถึงความเดือดร้อนที่ เจ้าของโครงการหมู่บ้านรีสอร์ทต้า วัชรพล ได้เยียบย้ำน้ำใจลูกบ้านรีสอร์ทต้า ด้วยการปลูกสร้างอาคาร บนที่ดินสวนสาธารณะส่วนกลาง [readmore…]
12 มิถุนายน 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปช่วย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ห้วข้อวิทยานิพนธ์ให้กับ ผอ ประจวบ ที่ มจพ. [readmore…]
17 พฤษภาคม 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปดูงานศุูนย์เด็กเล็กและการพัฒนาเมืองของประเทศลาว [readmore…]
2 เมษายน 2556 สภาการศึกษาได้จัดเปิดตัวโครงการการศึกษาปฐมวัย ที่โรงแรมเซ็นทรัล อินธารา ราชประสงค์ เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ [readmore…]
29 มกราคม 2556 รูปภาพการไปประชุม กรอบคุณวุฒิอาเซียน [readmore…]
23 มกราคม 2556 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปประชุมชี้แจงเรื่อง กรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้แก่เจ้าหน้าที่และผอ.สำนัก ของสถาบันคุณวุฒิแห่งชาติ [readmore…]
14 มกราคม 2556 การประชุมกรอบการวิจัยแห่งชาติ 2556 – 2558 และการประชุมยุทธ์ศาสตร์การศึกษาชาติ 2556 – 2558 ณ กรุงเทพ เชียงใหม่ โคราช ภูเก็ต และชะอำ เพชรบุรี เป็นที่สุดท้าย ภายใต้การนำของ ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา [readmore…]
5 ธันวาคม 2555 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร กลยุทธการบริหารงานช่าง ให้แก่ ผอ.กองช่าง นายช่าง ของ อบต. ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รังสิต จังหวัดปทุมธานี [readmore…]
16 พฤศจิกายน 2555 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปช่วยเขียน Concept Mapping ในการจัดทำบทวิเคราะห์ 3 เรื่อง [readmore…]
3 พฤศจิกายน 2555 หลังจากหมดภาระหน้าที่ราชการแล้ว ขณะนี้กำลังจะไปทำงานที่ "สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ" [readmore…]

Loading